is toegevoegd aan je favorieten.

Staatsblad der Vereenigde Nederlanden; opgerigt bij besluit van zijne Koninklijke Hoogheid den Heere Prinse van Oranje-Nassau, soeverein vorst der Vereenigde Nederlanden enz. enz. enz. van den 18 december 1813 no.5, 1815, 01-01-1815

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bekentenissen van liet symdikaat, welke gecreëerd zullen górden - om, op de hierna te meldene wijze te voorzien in extraordinaire behoeften van het tegenwoordig jaar.

7. Déze sclni'dl)ekénlei]issen zullen ieder groot zijn in t'-

pi taal één honderd guldens.

De lentêu.derzelve zullen ingaan met 1 Januari aanstaande» tegen vijf tón honderd in het jaar e'n betaalbaar Half jaars ge' wijze. ,

5. , De aflossingen zullen plaats hebben naar aanleiding ra® te doeue maandelijkscbe lotingen , bi) reeksen van houder** achtereenvolgende nummers, op gelijken voet en wijze,als bij bet tegenwoordig syndikaat gebruikelijk is.

Er zal dus maandel jks een twaalfde gedeelte van het jaar' Jijlssch lo^b/iarkapitaal worden .afgelost, hetwelk bepaald woi^' over het eerste jaar, zijnde van i°. Januari tot 5i Decembi'1' 3817 op f 3,000,000-0-0 en zoo van jaar tot jaar, doch talken5 zoo veel meierder, als er op de rentebetaling door voorafgaand0 aflossingen, zal zijn uitgespaard, zoo dat op ultimo Deeembt* ï8 >6 alle de uitgegeven schuldbekentenissen zullen ziju af'ge" Jost en inge rokken.

Deze aflossingen zullen naar bevind van zaken, wel voor vermeerdering en vervroeging, maar nimmer voor verminde' jping of vertraging vatbaar zijn.

9. De aldus door het syndikaat der Nederlanden, onde? Verband van deszelfs inkomsten, te creërene schuldbekentenis;» sen, zullen bij 's Rijks Rekenkamer worden ger- gistreerd en gecontrasigneerd ten bliike van echtheid, en tot waarborg» dat het bepaald montant van veertig miuiöénen guidees niet kan worden overschreden; zij zullen vervolgens in 'sRijk.« schatkist worden gestort, om te strekken tot de einden b'j deze w«t bepaald.

10. Ten einde dadelijk 's Rijks schatkist van de benoodig''" ■penningen re voorzien, zal een ieder gehouden zijn, a'5 oorloi-sbelasting, op deze schuldbekentenissen, een voorschot in gereeden gelde te doen, gewijzigd zoo als in de volgende artikelen wordt bepaald, terwijl het overblijvend niet aiolus besteed gedeelte d«r gezegde schuldbekentenissen zal strekken om, met bijvoeding van ten minste een derde gedekte in ge"