is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad der Vereenigde Nederlanden; opgerigt bij besluit van zijne Koninklijke Hoogheid den Heere Prinse van Oranje-Nassau, soeverein vorst der Vereenigde Nederlanden enz. enz. enz. van den 18 december 1813 no.5, 1815, 01-01-1815

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

jpecl geld , in beffiliw» te worden- gegeven voor 7ob(J 51]VC der •wteftgewdne- uitgaven van het tegenwoordig jaar als"JaarVoor door Ons zuilen worden vatbaar geoordeeld. '

"< i. Dit voorschot zal bestsan in den opbrengst eerier'sooi A gelqk staande aan liet geen een ieder dit jaar in de grondbesting, personele en mobiliaire belasting, bet regt op de dèu?cili cn vensters , bet dienstboden- , paarden- , p 'aizier- en Jandpassagie geld, mitsgaders het regt op de patenten, te za p» genomen , volgens den vollen aanslag der primitive ko-

Wn, de -«.WitKinele percents- en gaarderloonen daai^onder

begrepen, heeft moeten opbrengen.

_ 12. Voorzoo ver in sommige provinciën de bruiker of huurder van een,g. vast go«d in de kohieren der directe belnstb-en voor de gi'OTinbelastmg, bet zij alleen ofte zamen met den eigenaar , zoude mog*n zijn aangeslagen, zal dezelve wel verpot zijn het geheel bedrag, waarvoor bij in bet voorschot, bij bet vorig art kei bepaald, volgens den letter dezer wet moet tteelön, te voldoen doch, voor zoo veel het aandeel uit dit algemeen bedrag betreft, 't welk op de grond belasting gebaseerd is, alleen voor rekening van en behoudens zijn regres tegen den eigenaar; onverminderd nogtans een ieders onder«T>g goed regt, 't welk biermede niet zoude mogen overeenkomen, en met dien verstande, dat. wanneer Onverliooptelijk ^en,§e executie te dezer zake zoude moeten plaats lipbbcii, word!6' onver™!nt,.(:ld 'cdtrs regt ais voren, zal gedirigèeid VOilsre 'd .tl6e° • '<?$eMar ♦ eu bet vasï goed daarvoor , ïngede ;n j Pfil,n8 Hij het laatste artikel dezer wet voorkomen' Ue eerste plaats aansprakelijk zijn za],

trJl' Vnn 'lct doen van dit voorscliot zullen alleen Vrij zijn Voren C0BtlJbuabfclen' we!* er volle aanslag in manieve 6ls som ' °Ver aile ']e gezegde belastingen te zamen genomen, de zes guldens niet te boven gaat.

frK.t i van f1e keide voorsz. artikelen , zullen

ied<- 'irVr>I ' kohieren worden geformeerd, aanwijzende een eüJ! ,e dragen aandeel in het 'gezegde voorschot, en exeVinc'ie tG Vci^al'cn door de respective Gouverneurs der pro-

^aB de belastingschuldigen ml Tan het moatant Tan A 3