is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad der Vereenigde Nederlanden; opgerigt bij besluit van zijne Koninklijke Hoogheid den Heere Prinse van Oranje-Nassau, soeverein vorst der Vereenigde Nederlanden enz. enz. enz. van den 18 december 1813 no.5, 1815, 01-01-1815

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den door hen te dragen oorlogslast «ene kennisgeving door

de ontvangers der • directe belastingen worden uitgereikt» welke zij. verpligt zullen zijn bij het doen der.betaling van clkeri hierna te bepalen termijn te vertoon en, ten einde Op dezelve den tijd en bet montaat der gedane betaling en d* bandteekening van den ontvanger zouden kunnen wordeO gesteld, ten bewijze dat de belastingschuldige aan deze heeft voldaan, doch zullen zoodanige kennisgevingen overi" geus geene waarde hoegenaamd bezitten.

16, De opbrengst van dit voorschot zal geschieden ,• in vijf gelijke termijnen, waarvan de eerste verschijnen zat v ór ol op alt'mo Noveiiiber aanstaande, 'de tweede vóór of op ui' timp December daaraanvolgende, de derde vóór of op ultimo Januari. 1816*, de vierde vóór of op ultimo Februaf' daaraanvolgende, en Jaatstelijk de vijfde termijn vó r of'op ultimo Maart ui 16 : -7- zullende daar en tegen de opbrengst der gewone directe belastingen over deii Jarfe 18,16 eerst niet de maand April eeneu aanvang nemen, en bij negenden ge' deelten van die maand af, tot op ultimo; December daaraan'' "volgende, afbet.ald moeten worden.

17, De gezegde ontvangers der directe belastingen . znU?a tegen betaling der vervallene, of voor die genen die,zulks vei'"* kiezen zullen, nog te vervallene termijnen, afgeven reeepisse* van zoodanige sommen als een ieder in eiken termijn te beia' leu beeft,

Hejt zal een i^der vrijsti?n den voorschreven oorlogslast te kwijten, bij wijze van afkoop, door alleen het vijfde gedeelte of twintig ten honderd van zijnen aanslag in gereedeö gelde op te brengen en zijne anderzins te erlangeoe recepisseU aan de schatkist al te sif)«n. j

In, djt geval zal zoodaaig vijfde gedeelte vóór of uiterlijk op den vijftiqndeq Januari aanstaande moeten zijn opgebragt.

18, Alle de aldus door de ontvangers der directe belastinge'1 uit t» geven recepissen zullen inhouden den naam van «b'J1 contribuabelen ter rigtige controle voor 's Rijks schatkist, doc'1 desniettemin, met opzigt tot de particuliere belanghebbende»» als gereed geld, en even ais of dezelve aan toonder hielde» r ■worden beschouwd, en dienvolgens voor dezelve nimmer, geval van verlies of ontvreemding, duplikatuu kuiiaen word*'1 afg«geveu.