is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad der Vereenigde Nederlanden; opgerigt bij besluit van zijne Koninklijke Hoogheid den Heere Prinse van Oranje-Nassau, soeverein vorst der Vereenigde Nederlanden enz. enz. enz. van den 18 december 1813 no.5, 1815, 01-01-1815

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Tg. Deze reeepissen rullen, na primo Mei Tfl.fi

W1jze ais Wij ten mccstengerijve dêrcon^ l?~ «dito oordeexen te behooren, iïgëwisse/d worden tege, td i" bekentenissen van het syndikaat der Nederlanden , Larv! ~ interessen ingaan zullen met 1". Januari aanstaande. *

v.,;1?°rf p°°,verre fcze reeepissen in de zuidelijke provinciën Ven Ih Cn duS aisu0S in f^nkén zuilen worden uife-e-

Worden te ^en ,ferVV.,SSelLng' J-° hollands^n gulden berekend

woicien tegen 2 lranken 6 centimes, jn dit !, ;i ,

Zonder prejudicie van de nader bij de wet tJ on ,r Seval eu hnge verhouding der binnen bet Rijk circuWnT'e 0U(!(;r~ jegen eikanderen, ende muntspeciën

gOT.Ud.'la. te maken, 2;J1C„ do amb,„„a,.f0° *"* K

kw.alxljceerd tevens geautoriseerd rijn om alle de gü"

die, hetzij aan gecombineerde, hetzij aan af^nr rr^meD' cepissen mogten ontbreken, tot completerinfï®7

sar w"d ^<■

C"i3- x e t

zijn d^t -11'61 VolgCT1S de bestaande Wetten beoordeeW Ï'de termijnen door hen in dit voorschot versÏÏd* nieu\ve z^v®reH doch zullen zij niet verplat wezen, des we <-9 Omtrent den8™"1!611 'C /'f"0'11' blende de héoordeelin" applicatie 2»n S- *** II °°k omtl'?nt (|it voorschot van

vrijstelling ^'/"infVatVan et'ne &eheele of gedeeltelijke

dit voorschot !f r{ 00 -Cen.e erenredige vrijstelling van

ïe* voldoen,V aln^d • i[eStl,tUje Van het bereids betaalde, ben. ng aan den inhoud dezLr wet, ten gevolge heb-

22

Vau

>hen overigens geene andere of nieuwe

onwaarIn?n ^mitUerd ea bij de beoordeeling 5chot zullen ,U , oninvorderbare posten van dit voor-

d<* genomen. it>t8B- ™ het J«* »8ii tot grondslag worden btllen betrekke,ifk tot dit voorschot, kosten van de belastingsehtildigen verrigt worden.

t