is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad der Vereenigde Nederlanden; opgerigt bij besluit van zijne Koninklijke Hoogheid den Heere Prinse van Oranje-Nassau, soeverein vorst der Vereenigde Nederlanden enz. enz. enz. van den 18 december 1813 no.5, 1815, 01-01-1815

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAATSBLAD

DER.

VERËENIGDE NEDERLANDEN.

C N 56. ) Conventie over de vaart en handel op de /Vest - Indische Volkplantingen van Demebarij , Esseqtjeöo en Berbice gesloten te Londen den V2den Augutl tut 181S.

IN DEJN NAAM DER ALLERHEILIGSTE E* OiS VERDEELBxlKE DKIEËEJNIGHEID.

^5£eit dHf'tei-t dc honing der Nederlanden en Zijne h^in « S!6 rnvhCj VereeniSd Kom^griji, vau Groitee,lsgezin(ij, •, lici' ,beide even zeer verlangende om de tiissehen .e.n foed« verstandhouding, die zoo gelukkig

Vestig'en 1„ ,e Landen bestaat, te bevorderen en te be?edeelte der 1 f fiike >v<ukn,S brengen van dat

len van d! bePaJin=en va" liet eer«e der additionele artïke*ede breLt°Tentl^Van deiV3de» Augustus 10,4, hetwelk "Koning dtr t II f 0f .f,B,van Zijne Majesteit den »Kolonie van n * •" 2 ' Z,,nde ?ron,J«'Vuarei, in de » zulien }„ KK ei'arlJ' ^»seïaebo en Bwbice, de vrijheid "en hrt e,j' om tusschen de voorsz. Etablissementen "Euron? grondgebied van Hoogstgez. Zijne Majesteit in il°eöid t r z^kere ^palingen) tebandeJen" hebben be-

de . «unncf Pienipotentiatrksen te weten : Zijne Majesteit •LjY{ y der Nederlanden den Heere Hendrik Baron Jb'agely .^'^lJerschaP der provincie van Holland er. Zijn ^rootJp - aireS Ambassadeur en Plenipotentiaris bij Zijne Majesteit, eu Zijne Majesteit de Koning e' \ ercejji^d Koningrijk van Groot-Britannien en Iejrland^