is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1816, 01-01-1816

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Den Raad van State gehoord, hebben besloten cn besluiten:

Art. i.

Alle consenten, vergunningen of toestemmingen, welke te de/.e v >ór Oiiao komst tot de regering dezer lauden, en teri gevolge van vroegere wetten, speciaal van die van den ï.ïden JSlei ï'Jo > en ï/den April J8og, inogten zijn verleend, worden bij deze verklaard, voor het vervolg, van geene kracht hoegenaamd ineer te zijn, en alzoo gesteld buiten alle Verdere werking; te dien elfecte, dat het, na dato dezer, aan niemand, het zij hij daartoe bevorens ecnig consent, vergunning of toestemming verkregen hebbe of niet, welke daartoe niet op nieuw door Ons cxprssselljh zal zijn geautoriseerd, vrij zal staan eetiige daden te doen, waaitoe de vorige wetten op de/e materie, en speciaal die van den i^deti April i8oj, eeue voorafgaande toestemming van het hoogste gezag of van den Koning respectivelijk gevorderd hebben.

Art. 2.

Onze Minister van Financien wordt bij deze gelast, om van alle bestaande kantoren vau administratie en associatie ,bf konfpaijnieschapp.'n, hier te lande, onder welken titel of firma dez -lve mogen bekend zijn, welke recepissen, obligatien, certifjkaten en akten of bewijzen van aandeel, behoorende tot andere, dan nationale publieke fondsen, heblien uitgegeven, te vragen schriftelijke decl.iratoiren, onder presentatie yait eede, door de djrecteuren. en bewaarders ot commissarissen, daar er zijn , van voornoemde kantoren of kompagnieschappeii geteekeud , en inhoudende aanwijzing en opgave van den tegenwoordigen slaat en boegrootheid van de kapitalen , ondei.' derzelver beheer , directie of bewaring, van het oorspronkelijke of grondfonds, waarop en waarvoor de voorschreven»: recepissen, obligatien, certilikaten en akten of bewijzen of aandeel *ijn uitgegeven, en van da nummers, het getal en het bedrag derzelve; alles, ten eiude zich daardoor in staat te stellen om aan Ons, onder behoorlijke geheimhouding , het geheel montaut der tot dato dezes aldus uitgegeven obligatie», certilikaten , akten of bewijzen van- aandeel te doen kennen,

Art. a.

Onze Ministers van Justitis ca vau Finanelen zijn belast

met