is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1816, 01-01-1816

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art. 2.

B'i tet door Ons te arresteren reglement omtrent de wijze Van oveibrenging der uitgelotene uitgest. l<le schu d, tol werJte'ijUe ïenigevende schuld, zal tevens worden bipaald, op hoedanige wijze zal worden geelfectueerd, zoo wel de bij art. Ü der wet van li Mei i8i4, vermelde amortisatie van het kapitaal werkelijke schuld, hetwelk bij overgang door een gelijk la p: taal uitgestelde schuld moet worden vervangen, als de afschrijving in ht t grootboek der uitgestelde schuld van dat gedee t£ il er schuld , hetwelk in werkelijke overgaat, of ook zonder zoodanigen overgang mogt worden vernietigd ; en eindelijk liet in het openbaar verbranden derkansbijjetteutothet gemelde gedeelte der uitgestelde schuld behoorende,

Art. j.

Aan 'sLands amortisatie-kas worden hoven en behalve de jaarlijksche som van twee millioenen guldens, welke ten beJxoeve dier kas op de begrooting der staatsbehoeften, wordt gebragt, en op de gewone 'slaiids inkomsten verhaald, toegevoegd de navolgende foudseu.

et. De twaalf millioenen kapitaal uitgestelde schuld, voortgesproten uit het door de schatkist in het jaar i8i4 aan de amortisatie-kas gedaan, doch daar na wederom verrekend voorschot

b. De reeds verschenen en nog te verschijnen renten over dit jaar van de zes millioenen werkelijke schuld, mede voortgesproten uit het zoo evengemeld voorschot, eu bij artikel i jüer boven bestemd voor de eerste amortisatie.

c. De renten van zoodanige kapitalen, tot welker overgang de belanghebbende zich Jater dan op den bepaalden tijd, zullen geadresseerd hebben, ingevolge het ïode artikel van let reglement in dato 12 December iu 14, houdende bepalingen omtrent den overgang vaa de uitgestelde schuld tot de .weikelijke schuld,

d. liet kap taal, mitsgaders de achterstallige renten der ineehrijvingen van werkelijke en uitgestelde schuld, welke afJiomitg zijn van de invaliden-kas der Marine, en verdere ai «ouderlijke pensioeaeu ca «ïtd«re foudseu, wke thaes {door