is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1816, 01-01-1816

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

staan, blijven gedurende het jaar 1816 op den tegènwoordi..

gen voet. , .111 .1

De x-egten vari registratie, griffie, hypotheek. en zegel, thans in (Je noordelijke provinciën geheven wordende, zulien insgelijks over dea jart' luxfa, hinuen dezelve provinciën naar de "\faans aldaar bestaande wetten en reglementen worden geheven, niet dien verstaande nogtans dat het verhoogde tarief van het handelzegel, bij de wet van 20 D ;cember 'oi3 vastgesteld, zal worden verminderd cn terug gebragt tot gelijke hoogte als in de zuidelijke provinciën , en dat de akten Van beleening op effecten , koopmanschappen of andere roerende goederen, mits niet langer dan uiterlijk voor zes maanden wordende aangegaan of gecontinueerd, voortaan zoo in de zuidelijke als in de noordelijke provinciën niet aan de formaliteiten of de betaling der regten van registratie zijn onderworpen.

De belasting op het regt van successie, zoodanig ais dezelve bij de wetten Van 20 December i8ir> en 28 Februari ioi4-, voor de noordelijke provinciën is gearresteerd, zal, gedurende bet jaar 1^16 , binnen dezelve provinciën blijven geheven worden.

Art. 25.

Aanvankelijk met den jare 1U17 of wel gelijktijdig met de invoering der nieuw te arresteren wetboeken \oor liet Koningrijk der Nederlanden, zullen de regten van ieg!»trat:<i, griffie , hypotheek, en zegel; door algemeene belastingen vervangen worden.

In allen gevalle zal liet regt van successie met 1 Januari 1817, op een' algemeenen voet in het Koningrijk worden ingevoerd en geheven,

ZEVENDE AFDEELING,

Indirecte belastingen.

Art. c6.

Met den isten Juli 1S16, zal een algemeen systema van indirecte belastingen over de geheele uitgestrektheid van liet .Rij», worden ingevoerd.

Inmiddels worden alle de indirecte belastingen, mitsgaders de belasting op de gouden en zilveren werken, welke tiians in de noordelijke eu in de zuidelijke provinciën geheven worden, gecontinueerd, en zulks op den ic^uivtooidi^cn voet.