is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1816, 01-01-1816

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAATSBLAD

VAN

HET KONINGRIJK DER NE DERLINDEN.

■■ini« ii —

(N ° . I 5 0 B ESLUIT van ao Februari 1816 , over de bepalingen di.e in acht te nemen zijn bij het ter xeculie le? -en van vonnisf'-n of a/eten in Frankrijk uit'.'efprokt-n of verleden v- r dat de verfchillende S'-derlandsche provinciën op ;v houden hadden een deel van hetzelve uit te maken.

Wij WILLEM, bij de Gkatie GODS, Komng DER NEDtRLiNDHV , PHINS VAN OK AN *SSAU , GfiOOT— Heuïog v\n Luxemburg , enz., en.z. , Ersz.

Herzien Ons besluit van li December iHi5, voor de noordelijke provinciën, mitsgaders Onze bes uiten vau 9 September en 29 November i3i4 voor de zuidelijke próvinc ni, bij welke respectiveli:k is bepaald d..t de vonnissen , tewi sden en re. teriijké uitspraken , door frarsche autorteiten gewezen, gedurende liet tijdvak, dat bovengemelde lauden, aan het fransclie bestuur zijn onderworpen g> weest, ra ts.aders de notariële akten, in Frankrijk gedurende d 't tijdvak gepasseerd, tegen de onderdanen van Ons Rijk alleen executabel zuiieu z'jn, voor z>o verre dezelve respectivelijk van. vroeger dagteekenin,en zijn dan 21 JNovember Iui5 en 01 Januari i8i4 respretivelijk :

In aamnerkii'g nemende in de eerste plaats, dat ook e:*ne soortgelijke bepaling behoort sem.akt te worden opzigtel'jk de tanden,die bij hot vred es-traktaat, van den aostph Novi mlier 11, aen Ons Koningrijk zijn afp staan, en in d'i twi t.de p:a; ts, dal het in bet algemeen noodzakelijk en beie^rjjk 15, dat