is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1816, 01-01-1816

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

door Ons de form worde vastgesteld , volgens welke zoodanige vonnissen, uitspraken of notar.ële akten aan het hoofd lub .ende het fo; muiter vau executorie, bevorens ten tijde aan het v< rmet.^de fiausche gouvernement , of ook later vUlnar gebruikelijk, hier ie lande zullen kunnen worden ter ex. eutie gelegd;

(ïp voordra,t van Onzen Minister van Justitie, den Raad vau btate gehooid, hebben besl-teu en besluiten:

Art 1. < ieelie gewijsden , vonnissen en decisiën van het hof van easi'tie te Parijs, vau da oi.de.scheidene fransche geregtsh'. <;n , regtuanke.il en regters, van den franse en staatsraad, of van eenige andere in den omvang van het fransche gebied wettelijk bevoegde autoriteiten , tegen Onze onderdanen eevvezen , gedurende het tijdvak dat onze landen aan het fransc'ie bestuur onderworpen zijn geweest, geüjk mede gee.ne notariële akten, gedurende dat tijdvak in Frankrijk gepasseerd en met het formulier van executorie , bevorens of thans in Frankrijk gebruikelijk, voorzien, zullen tegen Onze onderdanen kunnen worden ter executie gelegd, ten zij dezelve zijn Uitgesproken, gewezen en gepasseerd ten opzigte di r inwoners der voormalige Vereenigde .Nederlanden , vóór of uiterlijk op den sisten JNovemher i8i3 ten opziïte van die van het voormalig Belgiën, vóór of uiterlijk op den nisten januari i8i4, en eindelijk ten opzigte van de inwoners der landen , welke, ten gevolge het vr< des-traktaat van den 20sten November li. met Ons Koningi jk z jn vereenkd, vóór of uiterlijk oü den ïöden Dect mber i8i5, en alleen met in acht neming der navolgende bepalingen.

2. Ten einde gewijsden , vonnissen, decisiën of notariële akten , welke v ór dato van den bij het vorig artikel gestelden termiin en gedurende het fransche bestuur ztlfs binnen Ons Rijk onder het voormalige fransche executoire forïnu er zijn uitgesproken of gepasseerd , voortaan ter executie te kunnen leggen , zal " de zoodanige der partijen die daar in belang stelt, dezelve vooraf behooren aan te bieden aan den President van de regtba> k van het arrend ssement. waaronder hij of wel z jne wederpartij woonacntig is, te>. einde zoodanig vonnis, gew.jsde of akte, door geui. President worde executoir verklaard.