is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1816, 01-01-1816

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ilebbcn goedgevonden en verstaan, zoo als Wij goedvinden en verstaan bij deze :

Art. 1.

Alle de bepalingen en formaliteiten, bij de thans nog in vigueur zijnde wetten voorgeschreven, met betrekking lot den publieken verkoop van onroerende goederen, toebehooaende, het zij voor het geheel of slechts voor een gedeelte, aan minderjarigen of die daarmede zijn gelijk gesteld, ofwel gevonden wordende in boedels, die, uit hoofde van faillissement, door syndics, ten meesten voordeele der gezamenlijke crediteuren, tot liquiditeit worden gebragt, worden bij deze afgeschaft; zullende voortaan, ten aanzien dezer verkoopingen , de bepalingen in de volgende artikels vermeld, moeten Worden in acht genomen.

Art. 2.

Eerstelijl': met betrekking tot onroerende goederen , aan minderjarigen of die daar mede zijn gelijk gesteld, geheel of gedeeltelijk in eigendom toebehoorende :

/

§ 1. De voogden , welke de verkooping van onroerende goederen, aan hunne pupillen of aan geïnterdiceerden, het zij geheel of ten deele, in eigendom toebehoorende, voor derzelver belang noodzakelijk oordeelen, zullen gehouden zijn de autorisatie tot den publieken verkoop te vragen aan den familieraad, zamengesteld zoo als bij de wetten is bepaald.

§ 2. De autorisatie door den familieraad verleend zijnde, zaf dezelve bij rekeste ter homologatie of bevestiging moeten worden ingediend aan de regtbank van eersten aanleg, welke daarop, na verhoor van den officier , zal beslissen, en ingevalle 'de homologatie wordt verleend, tevens een notaris zal benoemen, voor wien de publieke verkoop zal worden gehouden.

§ 5. Wanneer de onroerende goederen, zoo wel aan meerderjarigen als aan minderjarigen, ol die daarmede gelijk staan, in eigendom toebeliooren, en de meerderjarigen veilangen tot den publieken verkoop over te gaan , zullen dezelve het vermogen hebben om (zonder voorafgaande autorisatie van dca familieraadj zich bij rekeste te adresseren aan de regt-