is toegevoegd aan je favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1816, 01-01-1816

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de regtbank van koophandel vervangende^ zal zijn benoemd j welke op zoodanig verzoek zal disponeren, en in gevalle de autorisatie wordt verleend , tevens eenen notaris zal benoemen , voor wien de publieke verkoop zal worden gehouden.

§ 2. De publieke verkoop Zal Vervolgens door den benoemden notaris worden gehouden, ten overstaan van den Viederegter van het kanton, alwaar de boedel is gevallen.

Art. 5.

Indien echter de belangen van den minderjarige, geïnterdiceerdo, beneficiaire erfgenamen, vakante boedels of gefailleerde masses moUsa vereischen , dat de onroerende goederen, of een gedeelte daarvan. op een of meerder plaatsen verkocht werden, geiegen buiten liet kanton alwaar de boedel gevallen of de imssa failliet verklaard is, zal daarvan, in het eerste geval, bij de deliberatie van den familieraad en de daarop to volgene homologatie van de regtbank, en in de laatste gevallen, bij de dispositie van de voorsz. regtbank, of van den rpgter-comniissans in den gefailleerden boedel, moeten melding worden gemaakt, en za! alsdan de gezegde regtbank of regter-commissai'js moeten delegeren den vrederegter, ten overstaan van weiken de verkoop zal moeten gehouden worden.

Art. 6.

De vrederegters en hunne griffiers zullen voor hunne adsistentie bij de veiling genieten eene vakatie voor ieder perceel lietwelk geveild wordt, zonder meer, naar het tarief voor verzegelingen en qntzegelingen bepaa'd: indien echter uit een en denselfden boedel meer dan vijf perceelen mogten worden geveild , zullen de vrederegters en griffiers slechts eene halve vakatie genieten voor elk perceel, het getal van vijf te boven gaande.

Art. 7.

De vrederegters zulien toezien dat bij zoodanige verkoopingen van onroerende goederen niets geschiede ter prejudicie van ide belanden der minderjarige geïnterdiceerde, beneficiaire eifgenamen, vakante boedels of de masses van gefailleerden, en verpligt zijn, wanneer zij iets van dien aard mogten ontwaren, den voortgang der verkooping te surcheren, •$a ftiyoA'öug naar den aard der yerkoopingen de voogden en

tce-

1