is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1816, 01-01-1816

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zullende de geformeerde kavels ten zijnen overstaan aan alle de deelgenooten, bij onderlinge schikking of bij loting, toegevoegd , en daarvan in de notariële akte van scheiding en verdeeling melding gemaakt worden.

De vrederegters en hunne griffiers zullen voor hunne werkzaamheden en vakatien in deze genieten een gelijk salaris als aan die ambtenaren voor hunne vakatie bij het doen van verzegelingen is toegelegd, zonder meer.

Lasten en bevelen , dat deze in het staatsblad zal worden geïnsereerd, en dat alle ministeriële departementen, autoriteiten, kollegien en ambtenaren, wien zulks aangaat, aan de naauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven in "sGravenhage , den i2den Juni des jaars i"i6, het derde Onzer Regering.

(geleekend) WILLEM.

Van wege den Koning, (geleekend) A. ju, F a l c k.