is toegevoegd aan je favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1816, 01-01-1816

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAATSBLAD

YAlï

HET KONINGRIJK DER NE DERLANDEN*

(N°. 27.) WET van den \tdr.n Juni 1816, houdende bepaling der wijze, op welke , bij de regt ban ken , zullen worden over ge— bragt en afgedaan, de bij de administratieve autorittien, aanhangige twist' gedingen.

Wu WILLEM, bij de gratie GODS, Kon in» der Nederlanden , Prins van Oraiue-Nassau , Groot-; Heetog van Luxemburg , enz. , enz. , enz.

ct

Allen die deze zullen zien of Looien lezen, salutl

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat eenitre twistgedingen over eigendom of daaruit voortspruitende resten, over schuldvordering of burgerlijke regten, die vorens de bepalingen der grondwet tot de Kennisneming der re», terhjke magt behooren, volgens de fransche wetten aan het ondeizoek en de uitspraak van administratieve autoriteiten, waren verbleven, en dat, omtrent de wijze van overbrenging en afdoening derzeive bij de reg.banken, eenige bepaliS lenen gemaakt — en voorts eemge voorloopige voorziening dient daargesteld te worden, omtrent de competentie over zoodanige der genoemde zaken , welke, volgens artikel 170 der wordenet' Hoogen ilaad behooren afgedaau te

ZOO IS IIET, dat Wij, den Raad van State gehoord en' met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben soedee-

d°eze? e° m'5taan' £eiiik VViï goedvinden en verstaan bij

Ar-