is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1816, 01-01-1816

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

meer dan één aahlegger is en dezelve onder verschillende ressorten woonachtig zijn, bij een der Hooge Geregtslioven, ter hunner keuze kunnen gebragt worden.

k'

5. Alle schrifturen, memorien of stukken, tot de hier bovenvermelde twistgedingen betrekkelijk, zullen aan de Gouverneurs van de respective provinciën , voor zoo ver die niet onder hun zijn berustende, worden toegezonden, ten einde dezelve aan de belanghebbende partijen tegen re£u worden afgegeven.

Lasten en bevelen , dat deze in het staatsblad zal worden geïnsereerd, en dat Onze Ministers en daarin betrokken autoriteiten, mitsgaders alle Justiciëren en Officieren aan de stipte nakoming dezes de hand zullen houden en zich daarnaar zullen gedragen.

Gegeven in "sGravenhage , den i6den Juni des jaars 1816," het derde Onzsr Regering,

(,geteekend) WILLEM.

Van wege den Koning;

(geteelend) A. R. Faick;