is toegevoegd aan je favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1816, 01-01-1816

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAATSBLAD

VAN

HETKONINGRIJK DER NEDERLANDEN.

. ü.) BESLUIT van den \7den Juni 1816, houdendz bepaling der arrondissementen en kantons, tot welke de districten, door /j. M. den Koning van Pruissen afgestaan , en onlangs in hei Rijk ingelijfd, justitieel behooren zullen.

Wij WILLEM, bij de gratie GODS, Koning per Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, Groothertog van Luxemburg, enz., enz., enz.

Gezien de, door Ons bekrachtigde , conventie van den 35sten Mei ü. . betrekkelijk de landen bij liet tVemer traktaat van den Olsten Mei itfi5, door Pruissen afgestaan , en op den ïsteu Juni 11 aan Ons overgegeven, eu bij bet Koningrijk der Weclerlanden gevoegd;

Herzien liet ïste art. van Onsbesluit van den 1 iden Mei i8i4 n°. 10, waarbij de gemeente van ÏV estervoort, welke bevorens lot het kanton Zevenaar had behoord, provisioneel gevoegd is geworden bij het kanton Arnhem in de pro vinei»

YV ülende regelen en bepalen tot welke arrondissementen en kantons de aan O,is in voege voorsz. afgestane landstreken justitieel zullen behooren, tot tijd en wijle deswege bij de organisatie dor regterlijke instellingen definitiyelijk zal zija

a vooï-