is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1816, 01-01-1816

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bevoegd zijn, en daarenboven een afzonderlijk bewijs kunnen produceren, door enne daartoe gekwalificeerde geneeskundige autoriteit afgegeven van genoegzame kennis in de pharmacie, en de behandeling van imvendige ziekten, vooral van de meest voorvallende ziekten der schepelingen.

2. De bovengenoemde kunst-oefenaren, welke op dato dezes van zoodanig een afzonderlijk bewijs van bevoegdheid, om als scheeps-heel meester te fungeren, niet voorzien zijn, zuilen zich ter verkrijging daarvan moeten adresseren aan eene provinciale commissie van iTeneeskuudig onderzoek en toevoorzigt, of aa eene commissie va» drie leden der geneeskundige juri<s, door de respeclive Gouverneurs te dien einde te benoemen , welke bij deze tot het afnemen van dat speciaal examen worden gekwalificeerd; zullende hun voor hetzelve aan vacatiën betaald worden de som van f 20:0:0.

o. Zoodanige personen, die zich ongeëxamineerd en onDevoegd als sciieeps-heelmeesters bij schippers of reeders van schepen hebben laten aannemen, zullen vervallen in eene boete van f 5o:o:o, en zullen met eene gelijke boete gemulcteerd worden, zoodanige schippers of reeders van schepen, die, zonder speciaal getuigschrift van bekwaamheid en afgeleid examen, als sclieeps-heel meester, personen in die kwaliteit in hunnen dienst genomen zullen hebben-

4. Geen scheeps-heel meester zal van hier mogen vertrekken, dan na dat deszelf's scheepskist zal zijn gevisiteerd en goedgekeurd, zoo ten aanzien der instrumenten als medicamenten, op eene boete van ƒ 25:o:o, en de schipper of kommandeur die toestaat dat zulks gesciiiede zonder een behoorlijk bewijs van die visitatie, zal in eene gelijke boete vervallen.

5. Tot die visitatien worden bij deze gekwalificeerd de plaatselijke comnnssien van geneeskundig toevoorzigt, en in plaatsen waar dezelve niet aanwezig zijn, de provinciale commissies van geneeskundig' onderzoek en toevoorzigt, of de bij art, 1 benoemde commissien uit de geneeskundige juries, welke twee leden im haar middeu daartoe zullen committeren; zullende aan deze voor die inspecte naar discretie, volgens de sterkte van de bemanning der schepen, worden betaald van zes tot tien guldens.