is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1816, 01-01-1816

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAATSBLAD

van

HET KONINGRIJK DER NEDERLANDEN.

(N°. 34.) TVE T van den 2^sten /fugitstus

bepalende het eenvormig stelsel vcin maten en gewigten.

Wij WILLEM, bij u gratie GODS, Koning der Nederlanpen , Prins van Oranje-Nassau , GrooïHertog van LüXEJlIiURG , EN,!. , enz. , enz.

Allen die deze zullen zien of hooren lezen, salut! doen te weten:

Alzoo Wij in overweging genomen hebben het liooge belang dat er in gelegen is, orri aan de inconvenienten verbonden aan de veelvuldige in dit Koningrijk bestaande soorten van maten en gewigten , een einde te ma'ien, door de aanneming van een eenvorin'g stelsel, welks verschillende deelcn , op alle de verrigtinsen en behociten van liet burgerlijk verkeer toepasselijk, onderling in een noodzakelijk en naauwkeurig bepaald verband staan;

ZOO IS HET, dat Wij, den Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-1reneraal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Art. 1. Zoodra de omstandig!)eden het zullen veroorloven, en uiterlijk met den eersten Januari 1820, zuilen over de geheele uitgestrektheid van het XIij k, dezelfde maten en gewigten worden ingevoerd.

2. Na de invoering van dezelve, zal het aan niemand geoorloofd zijn zich van andere maten of gewigten te bedienca