is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1816, 01-01-1816

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5. Te beginnen met den eersten Januari na het tweede jaar der invoering, zal er op geene pretensien of regstvorderingen, hoe ook genaamd, gegrond op acten van dien of lateren datum, regt gesproken worden, indien hij die acten ze ve de berekeningen niet ingevolge het nieuwe stelsel zijn uitgedrukt.

4. Van de bepaling in het voorgaande artikel voorkomende, zijn al een uitgezonderd, beslotene en eigenhandige testamenten, as mede alle acteu buiteu 'slands gemaakt, of over goederen die in vreemde landen gelegen zijn.

5. Uiterlijk met den eersten Januari des jaars 1817, zal op alle de sciiolen , welke in dit Ri|k bestaan, geene uitgezonderd, alwaar de reken- of wiskunst geleerd wordt , grondig onderwijs in het bij dezen vastgesteld maten- en gewigtenstelsfl moeten gegeven worden, en zal na dien tijd niemand als school-ouderwijzer vermogen te worden toegehiten , welke niet genoegzame ervarenheid bezit, om aan anderen onderwijs in hetzelve te geven.

6. liet nieuwe maten- en gewigten- stelsel voor dit Rijk zal tot grondslag hebben eene lengte, welke is liet tienmiliioenste gedeelte van den boog des aardkloois, welke zich van den poordppol tot den evenaar uitstrekt, en door Parijs gaat.

7. Alle maten en gewigten zullen met die lengte in verband staan, en a!l« dcrzelver veelvouden en onderdeden zullen tientallig zij ij.

8. Aan dezelve zullen geene andere dan Nederlandsche gebruikelijke namen worden gegeven, en bij voorkeur de zoodanige , welke voor de het naast daarbij komende van de tegenwoordige maten en gewigten gebezigd worden.

9. De bij art. 6 gemelde lengte is de grondslag van allo lengtemaat, en zal den naam van elle dragen.

10- De eenheid van alle afstandmaten, zal het duizendvoud der elle zijn.

li, Dg grondslag van alle maten van oppervlakte, is het WiiaiH op de elle of de vierkante elle.