is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1816, 01-01-1816

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zal dezelve, almede ten koste van ongelijk], door water-ijking geconstateerd moeten worden.

De herkeuring zal moeten verrigt worden door een ander beëedigd Rijks-keurder, als boven door den hoogSten ambtenaar in loco aantewi|zen

Nader verschil ontstaande over de kwaliteit of de specie van bet zout, zal de ambtenaar, gesteld over de lossing vat} de partij, wegens welke het verschil bestaat, een zak vullen, welke, door den gemelden ambte aar, en door den zeehandelaar, zoutzieder, partikulier of keurder, die zich als opposant stelt, verzegeld zal worden, en door den ambtenaar, of des zelfs aldaar zich bevindenden superieur in officia, zal worden opgezonden aan den directeur der indirecte belastingen, tot wiens provincie de losplaats behoort.

Dit opgezonden zout zal worden geëxamineerd en beoordeeld door twee deskundige personen , waarvan de eene door den Directeur en de tweede door de daarbij geconcerneerde partij zal worden benoemd: wanneer deze beide mogten verschillen, zullen zij gezamenlijk een derden keurder benoemen, om tusschen hen te beslissen, en bijaldien zij omtrent de keuze van dezen zich niet mogteu kunnen verstaan, zullen zij daarvan aan den Directeur kennis geven, welke zich aan Gedeputeerde Staten der provincie zal adresseren , ten einde de derde keurder door dezen worde gedesigneerd ; opgenoemde keurders zullen eene schriftelijke verklaring vari hunne bevinding afgeven, om zonder verder beroep ten rigtsnoer te Strekken.

Wanneer bij de herweging of lierroeijing het verschil minder bedraagt dan een vijftigste gedeelte, zullen, onverminderd het redres, de kosten uitgetrokken worden ten laste van hem, die de hermeting of lierroeijing gevraagd heeft.

Het verschil een vijftigste gedeelte of daarboven bedragende, ten nadeele van den lande, zal de meter of roeijer onderhevig wezen aan eene boete , door de administratie naar gelang van het'verschil te regelen, in overeenstemming met de bepalingen van de algemeene wet omtrent den ophef der indirecte belastingen , ten zij 'er sporen waren van kwade trouw, in welk geval, het zij voor, het zij tegen het belang van den lande gepleegd, en even zeer voor kwalite t a's kwantiteit, de ambtenaar uit 'slauds dienst ged.mitteerd ea, naar bevind van zaken , .crituint,el vervolgd zal worden.

Art. 16.