is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1816, 01-01-1816

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geopend, zal Je evengemeldc belanghebbende of zijne gevolma«tigde, ten blijke van de deugdelijkheid der boeking, eene v rklaring stellen, waarbij bij tevéns zich ze!ven en zijne goederen aansprakelijk erkent voor den verschuldigden impost van het zout en de pekel, ingevalle deze specien , bij wanbetaling tijde der likwidatie, daartoe niet voldoende zouden mogen worden bevonden.

Na het teekenen van deze verklaring, zal de borgtogt, krnchtens het gestatueerde bij art. 7 gesteld, worden geroijeerd, en het vereiselite recu, houdende, benevens kwantiteit, kwaliteit en dalum van invoer, het nummer der bergplaats en lolio de'' rekening, aan den geëntreposeerden worden afgegeven.

Wanneer voor het overige het entrepot en de losplaats in dezelfde gemeente gelegen zijn , en het zout of de pekel onmiddellijk uit het zee-scliip of ander vaar- of voertuig m 'slands pakhuizen of de tot entrepot toegestane partikuhere pakhuizen wierdt opgeslagen , zal bij het vóóraf teekencn van bovenstaande verklaring en behoudens het nader constateren der kwantiteit en kwaliteit. het vorderen van den borgtogt geheel achterwege gelaten en de invoerder, die nogtans in maniere als boven het vereiselite recu zal erlangen, daarvan gedispenseerd kunnen worden.

Art. 01»

Voortdurende cYedietgeviw* en jjaUuits-huur.

Zoo lang de belanghebbende hnn zout en pekel in het entrepot doen verblijven, zullen zijlieden uitstel genieten van betaling der verschuldigde regten, welke intusschen, overeenkomstig d« ingevoerde pa.lijen , doch behoudens de kortingen , volgens art. % naar gelang der specien toe tc staan , dadelijk öp het hier voorgemelde register als verschuldigd zullen

worden uilgetrokken.

Zij zullen nogtans verpligt zijn wegens fieze nederlage eene billijke pakhuishuur te betalen , waarvoor het tarief door de Generale Directie der Indirecte Belastingen zal worden opcemaakt, en waarbij zal moeten worden gelet op de bestaande pakhuishuren en de kosten van oppassing en verzorging.

Deze huur zal telken drie maanden op een waarschuwings-

biljet moeten voldaan worden, en bij nalatigheid m de betaling, de goederen hiervoor, in voege a!& voor den impost verhonden en aansprakelijk zijn. . , .

Wanneer er eeu geschikt entrepót en ruimte geaoeg in