is toegevoegd aan je favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1816, 01-01-1816

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geschiedt, aan den zeehandelaar, wijnkooper, partikulier of anderen belanghebbenden , zulks begeerende , verinogen te verleenen schriftelijk consent tot op- en inslag van den aangegeven wijn in 's Rijks pakhuis ofte andere verzekerde pakhuizen of bergplaatsen , ten genoege van den ambtenaar voorschreven , door wien aldaar voor de zekerheid der geloste partij, alsmede voor het behoorlijk toevoorzigt daarover zorg zal moeten worden gedragenen welke deswege aan den lande verantwoordelijk zal zijn.

Doch zal in alle gevallen, waarin, ten gevolge van deze ▼ergU'.ning, de, ten aanzien der hoeveelheid, slechts globaal geconstateerde en voor de kwaliteit ongeconstateerde in- en opslag is veroorloofd, de roeijing, telling en proeving moeten geschieden, immeis aangevangen en voortgezet worden binnen vier-en-twintig uren na de volbragte lossing der partij , ofte,bij gedeelten gelost wordende, en de zeehandelaar, wijnkooper, partikulier of andere belanghebbende zulks verkiezende , — van zoodanig gelost gedeelte; en zullen als dan de kwantiteit en kwaliteit van het geroeide, getelde en geproefde, mitsgaders de verschuldigde regten, dadelijk worden opgemaakt.

Art. 17.

Ilerroeijing en herproeving.

Bijaldien de zeehandelaar, wijnkooper, partikulier of ander belanghebbende, vermeenen mogt met dc roeijing der kwantiteit, of de proeving en bepaling van kwaliteit van den ingevoerd wordenden wijn bezwaard te zijn , zal het hem, voor zoo veel hij , krachtens artikel 12 en i3 dezer wet, daarvan voor de kwantiteit niet geresilieerd hebbe, vrijstaan ecne heroeijing of ook in allen gevalle eene herproeving te vorderen, ten koste van ongelijk.

De ambtenaar der indirecte belastingen, welke te dezen gesteld is oin 'sRijks belangen waar te nemen , zal een gelijk regt van herroeijing of herproeving kunnen inroepen.

De herroeijing zal moeten geschieden door een ander beëedigd Rijks roeijer bij den hoogsten ambtenaar der indirecte belastingen in loco, uit deze of wel uit eene naburige plaats aan te wij zen , en, wanneer na deze herroeijing eene der beide partijen , ofwel de roeijer, die de eerste roeijing verrigt heeft, nog niet mogt kunnen berusten in de opgegevene hoeveelheid of maat.