is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1816, 01-01-1816

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Voorts zal ia geen geval voor den buitenlandschen wijn eeue hoogere afschrijving worden genoten dan van twee-entwintig guldens het okshoofd of f 10 -18-0 het dubbel liecto ■»

Ei eindelijk zal de afschrijving van den impost der wijnen , welke van buiten 'slands op llesschen zijn ingevoerd, nimmer plaats hebben dan ter concurrentie van dien welke op den wijn, op fust ingevoerd wordende, gelegd is, en over zulks het surplus van den impost vóól- de afscheping ol verkrijging van het coosent, daartoe bij deze wet en die op den in- en uitvoer van impost subjccte specien gevorderd, moeten worden aanbetaald.

Art. 4o.

Lihwidatie met de geëntreposeerd hebbende zeehandelaars en wijnloopers.

Wanneer de geëutreposeerde wijn geheel, of wel het laatste gedeelte van dien staat afgeleverd of overgeschreven te worden, zal, in overeenstemming met het bepaalde van art. ;>.) , de. rekening van den zeehandelaar of wijnkooper worden opgemaakt, en voor het niet in maniere als boven, ol op den voet der volgende artikelen aangezuiverde , de impost voldaan moeten worden, alvorens de belanghebbende het consent tot aflevering ofde overschrijving kunne obtiueren, ofwel het roijement der door hem gestelde zekerheid wegens den uitvoer naar buiten 'slands, of de restitutie van de daarvoor verbondene penningen, verkrijge.

Bijaldien nogtans bet verschil meer bedroeg dan de gewone lekkagie of intering van den wijn, en de zeehandelaar ot wijnkooper niogte vermeenen zijn bezwaar wegens het gebiek aan toezigt in het entrepöt, in verband met art. 29, te kunnen doen gelden , zal hij de bevoegdheid hebben zich deswege te adresseren aan de Generale Directie der Indirecte Belastingen, welke, na partijen gehoord te hebben, daarin uitsmaak zal doen ; behoudens nogtans, dat wanneer een van dezelve partijen vermeende daarin niet te kunnen berusten , de zaak voor den ordinaire» regter zal kunnen gebragt worden.

Ten einde intusschen alle twisten te dezen zooveel doenlijk voor te komen, zal de hoeveelheid van elkepflevermg moeten worden geconstateerd door de generale Rijks roeijers , t< Iers en proevers; en zal de eigenaar, of hij , >*' wiens name de wijnen jcijn ingeschreven, de bevoegdheid hei>ben tr