is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1816, 01-01-1816

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De ontvanger zal een schriftelijk bewijs dezer verklaring afgeven.

Art. 47.

Verpligting mor hun welke de druiven naar buiten 'stands vervoeren.

De zoodanigs der aangevers, welke voornemens zijn hunn« druiven te zenden buiten de limiten van het Rijk, zullen gehouden wezen hiervan kennis te geven bij de aangifte, in het voorgaande artikel vermeld.

Art. 48.

Nadere aangifte der wijngaardeniers.

De wijngaardeniers en andere aangevers, in de twee voorgaande artikelen vermeld, zullen gehouden wezen bij eene nadere verklaring den ontvanger te verwittigen van den aanvang vanden wijnoogst, ten minste tweemaal vier- en twintig uren vóór dat dezelve staat te beginnen.

Des verkiezende, zullen de ingezetenen zulks voor de gehee<e gemeente tevens kunnen doen verrigten door eene verklaring van hunlieder plaatselijk bestuur.

Ueene druiven zullen in dit geval gelezen mogen worden dan, als boven, twee dagen na dat de verklaring der gemeente gedaan, en den wijngaardeniers hiervan kennisse gegevin zal

Art. 49.

Voorhopige verificatie.

Ten gevolge der nadere verklaring wecens het aanvangen van den wijnoogst, zullen de ambtenaren der indirecte belastin gen zich begeven bij de wijngaardeniers, dei zei ver verklaring vergelijken tegen het geoogste, mitsgaders de kuipen en akken, geschikt om hetzelve te persen en den nieuwen wijn te ontvangen.

.ie verhouding missende, welke er tusschen een en ander (staan moet, zullen zij zich deswege reden doen geven, de wijngaarden veri eren, of ook ingeval van overneming van .uiven vail anderen, ofte overgifte aan anderen, hierop de vereischte nasponngen doen.

G Bij