is toegevoegd aan je favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1816, 01-01-1816

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ei) gfcbreke aan voldoende renseignementen, zullen zij de ïia!ati"cn of gebrekigen bekeuren; doch, bij weibevinding van ife medegedeelde ophelderingen , overgaan tot den aanslag, in het volgende artikel vermeld.

Art. 5o. : v

Constatering der verschuldigde rejl?ri.

De ambténaren der indirecte belastingen zullen, huis voot huis, naar gdtaig de p r.sing der druiven, bij de'onderscheidene wijngaardeniers der gemeente, afgeloo'pen is , het bedrag vai den geoogs ten wijn, bij tauxatie of'roeijirfg van vocht, gaan opmaken.

Zij zullen biertoe waarnemen den tijd dat de most of nieuwe wijn nog, in de kuipen of bakken stfiat, en zal dan ook deze niet verVoerd mogen ivoivlen, dan na dat het bedrag van den wijn geconstateerd^ is.

Art. Si.

f

~Nciderc iauxatiè' ban h-t bedreig vai den wijn.

. - . . . • J i '

De wijrg&atdenie!' of ander' bö'anghebbende, zich beswaard iclïtoifdef met het bedrag van den wijn, waarvoor man bem wil aanslaan, zal deswege aijri 'beklag- kunnen inleveren bij den 'oogsten ambtenaar der indirecte belastingen in het arrondissement1,' welke twee andere beëedigde roeijers .of, bevoegde Rijksambtenaren zu! 'adriwijzéh óm de berziening van het getauxeerde of geroeide te doen.

Nader verschil ontstaande, zal zulks door water-ijking jnoet.en beslist worden _

Behoudens de rectificatie , zal een Verschil, beneden de andeihalve stoop per zes- en- negentig stoopen , dat isj)$i liter per liter of ï. 56 'iter per hectoliter, de

kosten doen komen voor rekei'ing van hem', die de hertaux-atie, lierroeijiiig of water-ijking gevorderd heeft.

Art.- 52.

Te bosh brenging van de verschuldigde re giert.

De hoeveelheid van den geoogsten wijn geconstateeid ziji — de, zal de/elve gebragt wordun op een register met strooken of dubbele biljetten.