is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1816, 01-01-1816

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het origineel biljet, geteekend door den wijngaardenier, zal in het register moeteil verblijven, en het du-bcl , geteekend door de ambtenaren, die de hoeveelheid wijns-liebben opgemaakt, ei- uitgesneden moeten worden 0111 aan den. Wijngaardenier ter verantwoording te dienen.

Het nummer of de nummers der bewijzen van aangifte, die. bij deze gelegenheid ingetrokken moeten wórden, zullen op de bovengenoemde biljetten moeten vermeld zijn.

De wijn zal, na liet vbruillen dezer formaliteiten 'dóór den wijngaardenier of anderen belanghebbenden, geheel ter dezes beschikking staan.

Art. 53. -

Invordering der verschuldigde regien^en credietgeving.

De ambtenaren der indirecte belastingen zullen, na he afloopcn hunner .werkzaamheden , het register voorschreven ter hand stellen aan den .ontvanger, die, de Zesde week na de herhaalde of nadere aangifte, wegens het begin des wijnoogst?, zal aanvangen met het invorderen van den impost óp den voet van art. 26 dezer wet, doch onder bijbetaling vanslechts twee stuivers voor het waarschuwings-biljet.

Op den impost, mits zonder geregtehjke vervolging voldaan wordende, zal overigens voor droeven, moeren en Verlies, een rabat gevalideerd worden van zes percent.

Voor den impost en de gevallene kosten zullen dc wijngaarden en verdere bezittingen dur wijngaardeniers of andere belanghebbenden, mitsgaders de wijnen , bakken, kuipen, persen en verdere tot den wijnoogst belioorende gereedschappen die bij hun gevonden worden, verbondenen aansprakelijk zijn.

Wanneer de geoogste of gewonnen wijn voor één en denzelfden wijngaardenier meer bedraagt dan hei minimum, bij art. 21 dezer wet omschreven , zal hem het crediet kunnen vergund worden, bij art. 22 toegestaan, mits de bepalingen van zekerheid en termijnen van betaling, naar gelang der boeveelheden, geobserveerd worden, in dat ca de volgende artikelen vastgesteld.

Art, 54,