is toegevoegd aan je favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1816, 01-01-1816

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art. 56.

Tijdsbepaling van den wijnoogst, of van het verhol ^ in het voorgaande artikel vermeld.

De tijd voor liet verbod Van vervoer, bij het laatst voorgaande artikel gestatueerd, of die van den wijnoogst, zal gerekend worden integaan met den eersten September van ieder jaar, en niet te eindigen, dan wanneer in de gemeente en de zoodanige, welke daaraan belendende zijn^ de aanslag geformeerd is, bij art. 5r omschreven.

De Directeur der provincie zal deswege aan het publiek door de plaatselijke autoriteit doen kennis geveu, onmiddellijk na het alloopen der werkzaamheden.

De administratie der Indirecte Belastingen zal zorge dragen , dat deze werkzaamheden niet langer duren dan uiterlijk zes weken na den dag, waarop den wijnoogst is aangevangen.

Lacten en bevelen, dat deze in het staatsblad zal worden geïnsereerd, en dat alle ministeriële departementen , autoriteiten , kollegien en ambtenaren , aan de naauwkeur.ge uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te 's Gravenhage, den i5den September des jaars i3i6 , het derde van Onze regering.

(getee&end) \V 1 L L E M.

Van wege den Koning,

(geteelend) A. R Fal'ck.