is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1816, 01-01-1816

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

liet dubbel hectoliter, meerdere of mindere sterkte, mitsgaders meerdere of mindere kwantiteiten naar advenant.

Van een okshoofd rum, arak of likeuren, om het even van Welke sterkte of gehalte, zestig guldens of / 5i : ic: 12 , het dubbel hectoliter, meerdere of mindere kwantiteiten naar advenant.

Van brandewijn, voorloop, rum, arak, likeuren en verdere gedisteleerde wateren, op bottels ingevoerd , ƒ 81: 0:0, voor de 270 flesschen ter gewone grootte van 45 ol minder in het anker of ƒ 69 : 10: 8 , de 200 liters.

Op grootere flesschen of ook op kruiken ingevoerd wordende , naar advenaut.

Art. 2.

Versch itldigdhtid der belasting.

De belasting zal verschuldigd zijn dadelijk bij den invoer, onverminderd het geen omtrent deri tijd en de wijze van betaling of afschrijving hierna bepaald wordt. ...

Betrekkelijk de b;j de introductie dezer wet bereids mgevoerdeen nog niet verimposte dezer dranken, zal moeten gehandeld worden zoo als bij de publicatie omtrent de alschatiing der oude en de aanpeiling ter introductie der nieuwe middelen, zal gestatueerd worden.

Art, 3.

Invoer.

De zeehandelaren, brandewijnkoopers en partikulieren onder welke laatste ook de tappers , logementhouders en allen , welke gelagen zetten, begrepen worden, bram ewijnen , ïurn, arak of likeuren willende inslaan van buiten slands, mitsgaders de schippers, karrelieden en wagenaars, we e eze\e inbrengen, zullen , ten opzigte van den invoer, zich moeten gedragen naar de wet op den invoer van impost subjecte apecien vastgesteld.

Art. 4.

Lossing.

De van buiten het Rijk komende schippers of voerlieden (dc ligterschippers, welke brandewijnen, rum, arak ol likeu-