is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1816, 01-01-1816

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lossing staat tc gesoh'eclen , aan den belanghebbenden worden afgegeven een consent-biijet tot lossing, inhoudende:

1°. De plaats en dagteekening.

2Den naam van den aangever, van den schipper, ligter of voerman.

5°. Den naam van het schip, waaruit de lossing is gevraagd.

4°. De ligplaats van het schip of vaartuig, of de standplaats van het voertuig.

5®. De plaats, alwaar de dranken zullen worden opges'ageu of geborgen, ofte ook van zoodanige schepen of schuiten, waarin dezelve zal worden overgeladen om naar elders vervoerd te worden , en eindelijk

63. Den naam of de namen der gekwalificeerde roeijers en proevers, welke bij de lossing zullen assisteren, mitsgaders van den ambtenaar, die dezelve iu hunne werkzaamheden zal dirigeren.

De zeehavens en verdere plaatsen , alwaar de lading gebroken en de lossing van st"rke dranken verrigt zal mogen worden, zullen, nevens die voor de andere impost subjecie specion , door den Koning worden aangewezen.

Verlooning en ter handstelling van het consent tot lossing aan de schippers en voerlieden.

Het verleend consent-biljet zal door de zeehandelaars, brandewijnkoopers of partikuiieren of dezer zaakgelastigden , aan de scliippers of voerlieden, die de brandewijn, rum, arak

!of likeuren aan boord of op hunne voertuigen hebben , worden ter hand gesteld , en door dezen , in tegenwoordigheid van den belanghebbenden en den toezieriden ambtenaar, met vermelding van den tijd , geteekend.

Art. 9,

A 3

Art. 10.