is toegevoegd aan je favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1816, 01-01-1816

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art. 10.

Voorziening omtrent de sterke dranlen zonder eigenaar of consignataris , of strekkende tot scheeps - - consumtie.

De gedisteleerde wateren voor welke zich geen eigenaar, reclamant of consignataris voordoet, zullen door den sch'pper of voerman zeiven moeten worden aangegeven op den Voet in de voorgaande artikelen omschreven.

Desgelijks zal door den schipper of gezagvoerder van binnen komende schepen of vaartuigen , in maniere als boven, aangifte moeten worden gedaan van de sterke dranken strekkende tot scheeps-consumtie, mitsgaders van het getal koppen waarmede het sch;p bemand is.

i'ot drie ordinaire wijnflesschen of liter voor eiken schepeling , zal van dezen voorraad geen impost betaald worden , doch wegens het surplus. op den dag der inklaring ter uiterste wacht zich aan boord bevindende, de gewone belasting verschuldigd zijn.

Het bedrag der belasting, wegens <lit surplus, zal, wanneer de dranken aan boord mogten verblijven, moeten voldaan worden binnen tweemaal vier-en-twintig uren na de aankomst van het vaartuig ter plaatse der lossing als boven: de deswege te verkrijgene kwitantie zal aan boord moeten blijven tot justificatie van het verimpostte, en dit l<-.atste nimmer aan andere schepen of schuiten worden overgedaan of naar land $ebragt, dan in tegenwoordigheid van een der beëedigde lands roeijers of proevers, en met speciaal consent van den ontvanger of deszeifs gemagtigden, die zulks aan boord in dorso der kwitantie zal vermelden.

De dranken, tot scheeps-consumtie mede gebragt, niet bestemd zijnde om aan boord te blijven maar om aan wal te worden opgeslagen , zullen in dusdanig geval behandeld worden als de brandewijnen voor gewone consumtie.

Bijaldien dezelve echter meerder mogt bedragen dan het dubbel, dat is zes flesschen of liters amsterdamsche proef voor ieder hoofd, en de schipper of bevelvoerder verlangen mogt deze kwantiteit naderhand met dezelfde ekwipagie weder uit te voeren, zal hij de bevoegdheid hebben, dusdanige scheeps-consumtie in het hierna te vermelden entrepot, cf zulks ter losplaats niet gevonden wordende, in een ander lands pakhuis, onder toezigt van 'sRijks bedienden, te doen opslaan ; zullende dit gedisteleerd bij zijn vertrek, zoa*ler betaling van impost, weder aan boord kunnen woiden genomen.