is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1816, 01-01-1816

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art. ïx.

Roeijing der dranlen.

Alle de van buiten dit Rijk ingevoerd wordende sterke dranken op fust, zuilen door de beëedigde lartds roeijers naauwkeurg, en fust voor fust, worden geroeid en gemeten, zonder admissie van eenigen den minsten uitslag of overmaat.

Desgelijks zuilen alle zoodanige dranken, die op flesschen Van buiten het Rijk worden ingevoerd, tfaauwkeurig moeten worden geteld en onderzocht, of de flesschen ook in derzei ver groote de gewone wijn-bouleilles vaa vijf-en-veertig in één anker te boven gaan»

Art. 12.

Wijze van roeijing.

Bij de roeijing van de brandewijnen of andere gedisteleerde wateren, op fust aangebragt, zullen de stukken op den wal of de kade gesteld of op schuiten gelegd worden, ten einde de inhoud van dien behoorlijk zoude kunnen opgemaakt , en , met vermelding der stukken, in dorso van het consent-biljet tot lossins, of de daaraan jrehechte en bii art. 18

vermelde suppletoire lijst, genoteerd worden.

Art. i5.

Vervolg der wijze van roeijing.

Het zal aan de zeehandelaren, brandewijnkoopers , par. tikulieren en verdere belanghebbenden vrijstaan, de fusten bevorens de roeijing te doen opvullen.

In dat geval nogtaus zal het consent-biljet hiervan moeten melding maken, en op hetzelve worden gesteld: met vergunning om aan te -vullen. De ledige fusten, waaruit de aan- of opvulling is geschied, mitsgaders de verdere, Wtike met dezelven het oorspronkeli|k ingeladen getal hebben uitgemaakt, zullen aan de ambtenaren, bij de lossing gesteld, moeten worden vertoond en dan ook de aanvulling zelve in hun lieder bijwezen vejiigt.

A 4 Art. i4.