is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1816, 01-01-1816

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art. Sg.

LilfVidatie met de geëntreposeerd hebbende zeehandelaars en brandtwijnkoopers.

Wanneer de geëntr eposeer de brandewijn, rum, arak of likeuren, geheel of wel het laatste gedeelte van dien staan afgeleverd of overgeschreven te worden , zal ,m overeenstem2 „ met het bepaalde van art. 55, de rekening van den zeehandelaar of' brandewijiikooper worden opgemaakt, en voor het niet op eene der vijf wijzen als boven aangezuiveide, en overzulks mede wegens de intering of ondermaat, de impost voldaan moeten worden, a vorens de belanghebbende de aflevering of overschrijving kunne obtmeren, ofwel het ïoijement der door hem gestelde zekerheid wegens den Uitioer naar buiten 'slands, of de resUtuUe van de daarvoor

verbondene penningen, verkrijgen. In-»

Bijaldien nogtans bet verschil meer bedroeg dan le gewone lekkagie of'intering van het gedisteleerd , endeze handelaar of brandewijnkooper mogt vermeenen zgn be ■zwaar wegens het gebrek aan toezigt in het entrepót in verband met art. 29, te kunnen doen gelden, zal luj de bevoegdheid hebben zich deswege te adresseren aan de Generale Directie der Indirecte Belastingen ™

■nartiien eehoord te hebben, daarin uitspiaak zal doen, he Eoudens nogtans dat, wanneer een van dezelve vermeende daarin niet te kunnen berusten, de zaak vooi. den compctentcn regter zal kunnen worden gebiagt.

Ten einde intusschen alle twisten te dezen zoo veel doenlijk voortekomen, zal de hoeveelheid van elke aflevenng

la, geacht worden ia de roeijing, proeving en tellin0 te

^^Gedisteleerd, hetwelk in kelders of dubbelde fustagie 1 s ingevoerd , en wegens hetwelk geene bedenking is dat hetgeen uitgevoeïd wordt, hetzelfde is hetwelk men poseerd , zal van de bovengemelde speciale vcnhcatie

>V Onverminderd de likwidatie ten principale, cn cl ia en des entreprtts, voor zoo veel den belanghebbenden betreft zal er in de maand Januari van ieder jaar eene \t fcning plaau hebben voor de rekeningen, welke uu;l afge-