is toegevoegd aan je favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1816, 01-01-1816

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der korting, art. ?o toegestaan , successivelijk Cvei-gebragt zullen worden de posten, ten laste der branders op net register van aangifte gevonden, of uit deszeifs eigen re-,stelten gevolge eener sneller st iking overgenomen.

Aan bet hoofd der rekening zal door den brander of deszeifs procuratiehouder eene verklaring worden ces leid Waarbij hij zich zeiven en alle zijne goederen verbindt voor de voldoening van de regteri, welke, ten gevolge zijner successive aangifte, uit het register v?n distüatie. ^ 0 o .k uit dat van de werkzaamheden in zijne branderij ' 0p deze zijne rekening zuiien worden overgedragen. ' L

Art. 3-i.

Termijnen Dan betaling.

Wanneer dc impost der gezamenlijke aangifte over eené geheeïe maand niet meer bë'dfaagt dan twee honderd euldens, zal de betaling iuééne rëiÉe moeten geschieden, binnen de twintig eerste dagen dér volgende maai.d

Wannéér de impost o(> den voet voorschreven de somma van twee honderd, doch niet die van vijf honderd gu/ct ns m de maand te boven gaat, zal zulks moeten geschieden ia twee termijnen, te weten: de eene helft binnen de twintig eerste dag n der volgende maand, en de wederhelft binnea de twintig eerste dagen der twe Je maand.

Wanneer de impost op den .oet voorschreven de somraat van vijj honderd in de maand te boven gaat , zal zulks mede m .eten geschieden in twee termijnen, doch de.eer.sta pas verschijnen op den twintigsten dag der tweede maand na dien der aangifte tot distilatie als boven, en de wederhelft ot laatste termijn slechts op den tw'intïgsten datf der derde maand. ö "

Art. 55.

Te boet; brenging der termijnen van bciatingi

De tei mijnen waarop, behoudens eene vroegere aanzii'véring, de betaling door den brander zal moeten geschieden < zullen op de d-ebet-zijde van deszeifs rekening worden uitgedrukt, en de sommen deswege, als zoo vele .-kWü posten j afzonderlijk in de geldfeólom worden uftgetiokk.

* Va*