is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1816, 01-01-1816

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bepaling van kwaliteit of sterkte dei' geëntreposeerd wordende brandewijnen of andere gedistileerde wateren' bezwaard te zijn, zal het hem vrijstaan eene herroeijing of ook eene lierproeving , herkeuring of herweging te vorderen t teu koste van ongelijk.

De herroeijing zal moeten geschieden door een ander beëcdLd li ij ks roei; er, h ij den lioogsten ambtenaar der indirecte belastingen in loco uit deze of wet uit eene naburige plaats aantewijzen, en wanneer na deze herroeijing eene dolheide partijen of wel de roeijer, die de eerste roeijing verrigt heelt, nog niet inogt kunnen berusten in de opgegevene hoeveelheid of maat, zal deze, almede ten koste van ongelijk, door watérijking geconstateerd moeten worden.

De lierproeving of herweging zal moeten verrigt worden door een ander becedigd Bij ks proever, als boven door den hoogsten ambten <ar in loco aantewijzen.

fïader vrersciiil ontstaande over dè kwaliteit of gehalte Van de dranken, zal de over de nederlage van de partij, wegens welke het verschil bestaat , gestelde ambtenaar , of wel bij ontstentenis van dezen , de opziener des entrepóts, eene flescli vullen, of van eene gebottelde partij eene flesch nemen , weke door den gemeldcn ambtenaar of opziener, en door den brander of distilateur, of ook wel door den proever, welke zich als opposant stelt, verzegeld zal worden , en welke beide door den ambtenaar of deszelfs aldaar zich bevindenden superieur in ojjicio, z;.l worden opgezonden aan den Directeur der Indirecte Belastingen onder wiens provincie de branderij behoort. Deze opgezonden dranken zullen worden geëxamineerd en beoordeeld door twee deskundige personen, waarvan de eene door den Directeur en de tweede door de daarbij geconcerneerde partij zal worden benoemd; wanneer deze beiden mogten verschillen , zullen zij gezamenlijk een derden keurder benoemen om tusschen hen te beslissen , en bij aldien zij omtrent de keuze van dezen zich niet mogten kunnen verstaan, zul en zij daarvan aan den Directeur kennis geven . weike zich aan Gedeputeerde Staten der pro vincis z; I adresse eti, ten e nde de derde keurder, door deze worde g esigneerd ; opgenoemde keurders zullen eene seinifte ïjke verklaring van hunne bevinding afgeven, om, zónder verder beioep, ten rigtsnoer te strekken.

Wanneer bij de hci-roeijing het verschil minder bedraagt dan één en een halve stoop voor iedere zes - en - negentig

B 4 stoo-

O-