is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1816, 01-01-1816

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Deze aangifte zal moeten behelzen j

x°. De plaats en dagteekening;

a°. De namen, toenamen en firma's <ler eigenaars, bezitters of deelgenooten en derzelver woonplaatsen ;

5°. Den naam en toenaam des afzonderlijken beheerders en dezes woonplaats of verblijf;

4°. De gemeente waarin de az:jumakerij gelegen is j

5". De ligging, straat, kade of andere publieke toegangen tot het pand of deszelfs erf, en voor zoo ver het pantt ten platten lande gelegen is, deszelfs afstand van de koaa der gemeente;

6°. Het nummer en andere kenteebenen der gebouwen;

. Het getal en de grootte der roer- of werk-kuipen, of ook der tweelingskuipen van de kunst-azijnmakers ;

&o. Het getal en grootte der onderscheidene ketels ;

9°. Het getal, grootte en plaatsing der koelbakken , en

loo. Het getal cn de aanwijzing der kelders of aadere berg-; plaatsen van de azijnen.

De ambtenaren zullen een schriftelijk bewijs Yan het in!®"» Veren der aangifte afgeven.

Art. 42.

Verpligtingen der overnemers of uerlrtjgers van dusdanige azijnmalerijeh.

Alle koopers, verkrijgers of overnemers Van azijnraakerijen , desgelijks de nieuwe beheerders of bestuurders, welke ovei' dezelve zullen worden aangesteld, zullenverpligt zijn daarvan,

op