is toegevoegd aan je favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1816, 01-01-1816

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

trekken der granen en het aanleggen (les vuurs onder den ketel.

Iu beslotene steden van meer dan tien duizend zielen zal de aangifte in bijzondere gevallen ook vermogen te geschieden uiterlijk vier uren bevorens het aanleggen des vuurs onder den waterketel.

Deze aangifte, welke schriftelijk zal moeten geschieden door eden azijnmaker of deszells procuratiehouder, zal behelzen,

1 ° De plaats en dagteekening ;

2 '. Den naam ot de firma des aangevers;

3°. De azijnmakerij, derzelver merk of andere kenteekenende omschrijv:ng;

4°. liet uur, dat het vuur onder den ketel zal wordeu aangemaakt ;

5°. Het nummer der roerkuip, beslemd om het beslag te ontvangen voor de aanstaande fabrikagie;

6^>. Het uur, dat men beginnen zal het meel in de roerkuip te beslaan;

7', Het uur, dat de bewerking in de roerkuip zal wezen af^eloopen, en eindelijk

S0, Het uur der tonning of vating der aangegevene fabrikagie.

Voor die azijnmakerijen, welke meer dm ééne roerkuip hebben, zulleu door de Generale Directie der Indirecte Belastingen de vereischte bepalingen kunnen femaakt worden, ten einde van de latitude, bij het 6de lid der bovenstaande aangüte den azijnmakers gelaten om niet alle roerkuipen aan te geven , geen misbruik worde gemaakt.

Óok wanneer lokale en bijzondere omstandigheden sommigen a/.ijuma ers hinderlijk zouden mogen wezen in het steeds geb vuiken der roerkuipen , in verband met hunnen aanslag en het principe van de belasting, zal de Generale Directie, de:;e 'omstandigheden in aanmerking nemende, tevens toezien, dat het evengedaehte principe om van de gebruikt wordende ruimte den impost te .heffen, ia deszells volie kracht gehandhaafd worde.

Art. 63.

Inroeping van de bepalingen nopens de azijribrouwers voor de azijnmakers.

Het rabat op de ruimte der roerkuipen Lij axt. 56 aan de

azijn-

\