is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1816, 01-01-1816

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De daartoe gestolde ambtenaar zal daar en Loven kunnen vrusen en de aangever gehouden zijn te geven, alle zoodanige ophelderingen, ais tot duidelijkheid van die opgave en vau het , dien te» gevolge», te verleenen consent zullen kunnen

stre' keu. j

Wanneer iemand, na voorschreven opgave, meerder roeden hands met veen zoi.de willen bestrijken, of eene grootere hoeveelheid turf zonde wille , afgraven ol uitsteken , zal hg gehouden zijn daartoe telkens O;» nieuw , in voegen als voren, consent-n jij et te vragen en alzoo , l>i) den daartoe gestelden ambtenaar, eene gelijke opgave in te leveren.

Art. 10.

Verzelerin* voor de voldoening van den verSL h * Idigelen impost.

Pij het halen van het, volgens art. 3 dezer wet benoodip.de, consent biljet tot het verveenen o! afgraven van turf, zal de gene, op wiens naam hetz,: ve bn|et le'ieenct wordt, tot securiteit van <!ew lande voor den ïuip st. we. i n hij uit dien hoof é zal verschuldigd worden , en ten genoege vati den ambtenaar, die het biljet zat uitieiken, m e ten stellen belïooriijke en voldoendel cautie.

Te. aanzien van zoodanige geringere verveemngen , atof uitgravingen van turf, wegens we'.ke de impost ten as e van den-elfden persoon inéén veryeenmgs - saizo 11 Berekend kan wo1 den de somma van / i5 : - . - JiUt lü >ü Ven te gaan, zal de daartoe gestelde ambtenaar, wanneer de coi t. .'niabeie van ' et stellen van cautie mogt verlangen te worden verschoond, zich mog-n verzekeren, dooi nci in consignatie nemen van het waarschijnlijk b< xa5 van l i verschuldigde.

Art. 11.

Het stellen van paaltje* bij elle partij veen of turf.

Alvorens liet werk der veenderij, afgraving of ui.isteking te be,innen, zal de gene, welke daartoe consent heelt verkregen gehouden zijn bi] iedere afzondeih]ke ol aigtschu & het zij groot het zij 1de», fezeer ook met

*