is toegevoegd aan je favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1816, 01-01-1816

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

koste Tan ongelijk van de belanghebbenden, of Tan deu jij eter en tauxateur, die de eerste opmeting of opneming beeft Terngt, en behoudens de strafschuldigheid van dengenen , y,[c s opgave volgens art. i3 onvoldoende mogt zijn geweest.

Geene aanvrage tot herziening der opmeting of opneming zal ku ilen worden aangenomen, welke later mogte geschieden dan drie-dagen na de ai gil te van het bij het vorig artikel vermeide declaratoir, gelijk ook deze herziening niet meer zal kunnen plaats hebben, zoodra de sponturf geheel of gedeeltelijk is opgebroken, de gestoken turf is opgestapeld, oi die soorten , waaromtrent de opstapeling vóór de opneming is veroorloofd, 11a dezelve opneming eenigzins zijn verplaatst, behalve in het geval op het slot van art. i5 gemeld.

Art. 17.

Tauxatie van den turf.

Zoo rasch de turf na genoeg droog zal worden bevonden, zoo dat men over deszelfs inkrimping zal kunnen oordeelen, zal d-j geen, op wiens naam het consent - biljet is verleend, daarvan aan den ambtenaar, die hetzelve biljfct heeft uitgegeven, of aan den, door denzelve gekwalificeerden, nieter en tauxateiu* moeten kennis geven, en zal binnen den tijd van acht dagen, na die kennisgeving, door een beëedigd meter en tauxattur het getal tonnen van elke partij getauxeerd worden, als mede daarvan een behoorlijk tauxatie-iiiljet verleend, houdende, nevens den dag van detauxatie, den naam van den genen ten wiens behoeve dezelve is geschied, — het nummer en de letter der partij, — het getal der tonnen of dubbele hectoliters turf en de soort van dien, hetzij sponof gestoken, of gegraven turf, waarvan de impost moet worden voldaan.

Alle partijen turf, voor welke op den i5denOctober van elk jaar geene aanvrage tot tauxatie zr! zijn gedaan, zullen, zonder die aanvrage verder af te wachten , docii r,a voorafgaan^ de waarschuwing aan den belanghebbenden, worden getauxeerd.

Art. 18.

Herziening cler tauxatie.

liet tauxatie - biljet, bij het voorgaande artikel omschreven, zal door of van wege den belanghebbenden, acht dagen

A 6 na