is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1816, 01-01-1816

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

na dat rlc tauxatie lieeft plaats gehad, kunnen worde ingehaald hij den nieter en tauiateur, wc'l 1 • 'Ve heelt rji"t o! iiycvalle deze zonder vó<; < ' •;<>•! de 1 ;e na den jóden October de tmsatie magt hebben gedaan, do r hem aan den belanghebbenden moeien warden tui hand gesteld.

Indien tusschen den genen , die de t uxati-s hee t 1 ten doen , en den beëedrgden nieter en tauxa t ur, welke dezelve heeft 'vervigt, eenig verschil omtrent de kwantiteit der tonnen turf, die gebaggerd ot gestoken o afgegraven zijn, mogt ontstaan, ral liet aan den belanghebbenden vrijstaan dat verschil door de tonning van den turf met ec;e behoorlijk geijkte ton en door beledigde tonders of tonster., ten koste van ongelijk , te doen beslissen.

De schrift hjke aanvrage tot liet doen plaats grijpen dezer tonning zal, binnen drie dage-> iia d a gi-te van het tauxa— lie - biljet, aan den ambtenaar, die het primiüve consentbiljet heelt uitgegeven, moeten worden gedaan.

Art. 19.

Faculteit der administratie tot herziening van <U opmeting, opneming en tuuxalie fan den turf.

De adminstratie der indirecte belastingen zal de hevoegdheid hebben om de operatien van de meters en tauxateurs , ten koste van den lande, te doen herzien, en eene nieuw* opmeting, opnein ng en tauxatie te ordonneren o j te doen geschieden door . ndere meters en tauxateurs, of ook door de controleurs vaa dit middel; — de belanghebbende zullen daarbij, des begeerende , kunnen assisteren.

Deze nadere opmeting, opneming of tauxatie andere resultaten opleverende, zal de vroegere dien overeenkomstig gerectifieerd, en het deswege afgegeven declaratoir ot tauxatie - biljet geredresseerd worden ; des dat de contribuahelen ook het regt zullen hebben óm van zoodanige nadeie opmeting, opneming of tauxatie, herziening te verzoeken, on den voet, als hun dit van de eerste opmeting , opneming of tauxatie vrijstaat, volgens artikel 16 en artikel 18 dezer wet. binnen den daarbij omschreven Ujd, en zal deze definitive herziening mede moeten gescaieden ten J-oste van ongelijk: terwijl de conttibuabelen daarvan gelij.c etfec t zullen genieten, als of zoodanig verzoek door hun, na eene •erst# opmeting, opneming of tauxatie \va* gedaan

C