is toegevoegd aan je favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1816, 01-01-1816

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art. 63.

ÏSader vervolg.

In gevalle Tan liet hebben van ecne doorloopende vekenin volgens de beide voorgaande artikelen , zal op die re-* kening mede valideren liet bedrag va i den impost wegens zoodanige kwantiteiten kolen, w»'lke cl redelijk van de groeve of bergplaats worden in- ol opgeladen, om naar buiten 'slands te worden verzonden , waarvan de kwantiteit en de •wezenlijkeuitvoer beboo lijk geconstateerd zal zijn, overeenkomstig de i epalingen , ten aanzien van dien uitvoer bij het overige van deze wet gemaakt.

Art. 64.

Vrijstelling van den impost op de binnenlandsche steenkolen , naar buiten 'stands verzonden wordende.

Geen impost zal worden gevorderd wegens de kwantiteiten steenkolen, Sooo $ ol i4g4 kilogrammen en daar boven «root, welke \ an de groev.en ol bergplaatsen der expioite irs, langs de daartoe aan te wijzen uiterste wachten, den lande zullen worden uitgevoerd.

Art. 6j.

Wijz* van verkrijging van die vrijstellingt

Aan de kantoren, bij welke anderzins , volgens de onderscheidene bepalingen dezer wei, de aangifte en voldoening Van den impost op de steenkól n, voor binnenland che consumtie bestemd, behoort te geschieden , z; - i«$ev He vxn destillatie naar buiten slands, in voegen ais l:r; art. ■<? en ert 56 dezer wet bepaald is, de aangifte van zoodanige Kolen , mei consignatie of et stellen van c utie voor den impost, behooren te geschieden, e aldaar word n verleend de consent- en duplikaat-consent biljetten . mitsgaders verder en in allen onzigte gehandeld moeten worikn, als ten aanzien van den uitvoer van andere irn óst subject© sijeeien, met afschrijving van impost, bij de wet op den in-, uit- en doorvoer derzelve , is bepaald

Verzendingen naai" buiten 'slands geschiedende van koien