is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1816, 01-01-1816

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De administratie der indirecte belastingen zal ook tea allen tijde niet alleen de schepen, schuiten en vaartuigen-, aan deze belasting onderhevig, maar Ook die, welke daar van volgens art t en art. '>3 dezer wet, zijn vrijgesteld, door hare ambtenaren doen visiteren, de teekens, brandingen of merken van vrijstelling kunnep doen onderzoeken, en ook de g.ootte der vrije se e >en, schuiten en va rtuigen steeds nader kunnen doen meten o! h -mee , zoodanig als ter verzekering der belasting noodz kelijk zal worden bevonden; zonder evenwel dat tot dat ein e de ontlading van een schip, schuit of vaartuig, tegen de begeerte v;;n de belanghebbenden, zal kuunen worden geordonneerd.

Art. ii.

Aangifte van schapen, schuiten en vaartuigen, vaste, beurten, en veren bevarende.

Alle eigenaars, schippers of directie-voerende van schepen, schuiten en vaartuigen, die vaste beurten en veren bevaren, zijn gehouden vooraf aa gifte te do n aan den ontvanger , onder wiens district hun veer of woonplaa's gele-, gen is.

Art. 15.

Verpligting der schippers om z'ch van een lastbrief te voorzien.

Alle eigenaars, schippers, of directie-voerende van of over schepen, schuiten en vaa tuigen , aan deze belasting subject, zullen gehouden zijn, voor de eerste maal binnen tien dagci na het hekomen van den k- of meetbrief, en "bij-de voortduring der belasting in de volgende jaren binnen de zes eerste maanden van elk ïan'r, zich, met overlegging telkens van den voorschreven ijk- of meetbrief, en teruggave van den laatst afgegeven lastbrief, té vervoegen bij den ontvanger van dit middel over het d str t, alwaar het schip of vaartuig te huis behoort , ten einde een behoorlijken lastbrief te bekomen. Voor zoover een schipper zie ■ binnen de zes eerste maanden van het jaar niet ter plaatse moge bevinden alwaar zijn schip of vaartuig t' huis behoort, zal bij de betaling kunnen doen bij eenen*anderen ontvanger van

A .1 A;t