is toegevoegd aan je favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1816, 01-01-1816

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

d-'p, als hier hoven gPïegdis, geene inklaring huirner enkel yf?a ■ • subiecté ?p- gien hebben gedaan, zullen, voor zoo veel de schippers aangaat, uiterlijk vóór d<-« afloop van den eerstyoI .-u en d-ï.: — en wat <le voerlieden betreft , binnen zes

uren i,a .1 r:e ver aankomst, aan den ontvanger ter piaaise

der iüti >g of lessing de exhibitie doen van de generale verk arir.g, door hun bij de ambtenaren der konvoijen afgelegd, of van -Hl volgbrief bij deze ambtenaren verkregen.

De ontvanger of ander geëinploijeerde der indirecte belastingen zal deswege aanteekening houden, bet bedrag der ingeklaarde goederen, zoo veel hem betreft, noteren en het dokumect te» bewijz" van exhibitie afteekenen.

Da schippers en voerlieden , welke ten eersten kantore de inklarirg 'au, niet enkel waag-subjecte, specien hebben gedaan, zul n op den gewonen voet de biljetten exhiberen, hun ter uiterste wacht gegeven.

Voor zoo veel de dokumenten der korvoijen en licenten zouden mogen bewijzen, dat de goederen transito ingeklaard zijn, zullen de schippers, voerlieden en verdere belanghebbende gedispenseerd zijn van de verdere bepalingen dezer wet, en mitsdien'ook van de voldoer.ing van het waaggeld , ten zij in het geval eener veranderde bestemming.

Art. 6.

Lessing.

De van buiten het Rijk komende schippers of voerlieden 2ul'en niet vermogen eenige waag-su'bjecte specien uit huune schepen of van hunns karren, wagens of voertuigen, te lossen of te ontladen, dan na dat, behalve de formaliteiten hun bij de vroegere artikelen dezer wet ter observantie Voorgeschreven, insgelijks aan dezelve vertoond en ter hand gesteld' zal zijn het consent-biljet tot lossing, hetwelk door tien zeehandelaar, handelaar, fabrijkaot, tralijkant, particulier of anderen belanghebbenden, aan wien de vooiz. speciën behooren of geconsigneerd zijn, of door wien dezelve gereclameerd worden , verkregen zal zijn op den voet van het navolamde artikel :

Art. 7.

Aangifte van den handelaar of anderen b"langJiebóenilen, ter bekoming van consent tot lossing.

De zeehandelaar , handelaar , labiikant, trali-tai t, par tikuuer of aader belanghebbende, aan wiens consignatie r,t