is toegevoegd aan je favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1816, 01-01-1816

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Te dien einde zal in dit geval de schipper of bevelvoerder met deszelfs schip de naaste haven, welke het hem mogelijk zal zijn te bereiken, binnen loopen , en de gerekwireerde verklaring afleggen of overleveren bij den aldaar geplaatsten ontvanger of anderen ambtenaar der konvoijen en liceaten, of bij den naastbij gestationeeïden ontvanger, bijaldien er e,een aanwezig mogt zijn, ter plaatse waar het schip is binnengeloopcn.

üe evnngemeldeambtenaar zal, nevens deze verklaring, tevens van den schipper en stuurman afvorderen de aangifte der aan boord zijnde impost subjecse specien, art. 2 vermeld, en, terwijl hij de verklaring opzendt aan den directeur der indirecte belastingen van de provincie, de aangifte, op gewoon papier geschreven , doen toekomen aan de ambtenaren der voorbij gezeilde wacht- Ueze geëmploijeerden zullen de aangifte op hun register van inklaring boeken, en, vervolgens dezelve als gewoonlijk afzendende aan den ontvanger der door den schipper, op den voet van art. 20 optegeven en door de ambtenaren te designeren losplaats, eene wacht met het benoodigde cjnsent ter opzeiling, naar de noodhaven doen vertrekken, van waar het binnen geloopenschip, hetwelk inmiddels door de gezegde ambtenaren zal moeten worden bewaakt, \óór de aankomst van gezegde wacht niet zal inogen wegvaren.

Wanneer stranding en daardoor, of door ijsgang of andere buitengewone toevallen veroorzaakte, lasibreking het ongeval zoude komen te verzwaren , zal te dezen gevolgd moeten worden hetgeen voorgeschreven is bij art. 29 en 5o, hierna volgende.

Art. 12.

Geen lastbrehen geoorloofd, clan op de geadmitteerde losplaats.

Geene lading van eenig binnenkomend schip zal buiten een der gevallen, zoo even aangewezen, mogen gebroken , noch eeriige impost-subjeete specien gelost, aan eenigen vreemden bodem overgedaan , van boord gevoerd , of aan wal ^ebragt mogen worden, dan op de daartoe geadmitteerde en aangewezene losplaaisen.

Ingevalle de lading voor een gedeelte uit impost subjecle spec en en voor een gedeelte uit fruiten of andere a^n eeuon* middellijk bederf geëxponeerde goederen mogt beslaan , zal de opperste ambtenaar ter plaatse der inklaring, de bevoegdheid

heb-