is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1816, 01-01-1816

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sent tot lossing, krachtens de respeclive vvetteu op de onderscheidene middelen, tjr plaatse van definitive lossing, onder borgstelling van dea eigenaar of' consignataris verieend en naar de iigtings-plaats opgezonden , dooi den schipper en stuurman in dorso zal worden afgeteekend, en door den lioogsten ambtenaar in officio ingetrokken , aan dien ter plaatse der verdere lossing niet den post zal worden toegezonden.

Art. 17.

t-

Vervoer - biljet voor cle ligterschippers met bepaling van tijd.

De ligterschippers zullen een vervoerings-biljet verkrijgen van den ontvanger lot begeleiding hunner lading , welke, behoor ijk gespecificeerd, en met opgave zoo vanwaar dezelve gekomen is als van hare destillatie, op dat biljet zal moeten vermeld worden.

Dit doknment zal eene duidelijke bepaling van tijd tot den vervoer behe'zen , en na door den ontvanger ter plaatse deibestemming te zijn afgeteekend, binnen den tijd van tien dagen na evengemelden termijn aan dien ter plaatse der uitgifte overgemaakt worden.

Hetzelve langer dan veertien dagen wegblijvende, zal de ontvanger de post op zijn register moeten aanzuiveren, door kennisgeving aan den directeur der indirecte belastingen van de provincie, ten einde deze naar do gehrekigen zou kunnen doen inquireren, en de nalatigen gestraft worden.

Art. 18.

TV at te doen , als de termijn niet heeft hunnen warden geobserveerd.

De tijdsbepaling, op de biljetten gesteld, hetzij door de schippers ten principale, liet zij door de ligterschippers, niet hebbende kunnen geobserveerd worden, zullen zij van hunne diiigentie te dezen moeten doen blijken door eene verklaring, op de dokumenten ter naaster plaatse van het oponthoud hunner vaartuigen door de ambtenaren der konvoijen en licenten , of tier indirecte belastingen gesteld , of deze niet aanwezig zijnde , door liet plaatselijk bestuur , e:i welke verklaring de redenen zal moeten behelzen van de vertraging der reis en van den tijd, hiermede \erloopen.

A 5 Art. l£.