is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1816, 01-01-1816

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ben Raad van Slate gehoord,

Hebben besloten en bes'uiten :

Artikel i. Met overle» van rlen Directeur- Generaal der Indirecte Belastingen . zul 'en de Gouverneurs m de> Noordelijke Provinciën ,of. onder hun toezigt, de plaatselijke besturen, de bevoegdheid hebben, depóts aanteleggen van gemalen tarwe en rogge, in alle zoodanige gemeenten bunner respectife provinciën , waar zij Eulks, ter voorkoming van ongerijf, noodig pordeelen.

2. In zoodanige gemeenten zal door derzelver bestuur, ten genoege der administratie van de indirecte belastingen, een behoorlijk gesloten magazijn of bergplaats worden aangeven , en een voldoend oozigt daarover aangesteld; alles ten redelijken koste van de belanghebbenden.

* Met den i5den October aanstaande en vervolgens, tot aan'de dadelijke aanvankelijke invoeringen van het nieuw stelsel va* indirecte belastingen, en de waarmede fePa* SLnde suppressie der belasting op het Gemaal, zullen de ontvangers van dezen impost in de gemeenten, alwaai een depót zal worden toegelaten, in plaats van de gcwoiie iM"Dost-kwitantien voor de granen, ter ncderlage in het depót Smd, Tii[ - canseu,biljetten .lp,» .net <1=

■van dien, luidende: naar den molen U . . . . eu van Uea

molen naar het plaatselijk drpêt te ... . .

4. Geene dusdanige vrij - consentbiljetten en fjuphkalen zuilen vermogen te worden afgegeven, voor mindere hoe veelheden, dan van één zak tarwe of twee zakken roage.

r H t eraan, onder geleide dezer biljetten, aan den molen gekomen zijnde, zal het vrij-consentbiljet op de gebrmloliike wre in de molenbus gestoken welden, en het du ffi.at strekken tot dekking van den verroer van het gebro, C lan van den m.len naar het depót, alwaar•hetzelve dupliiat, tegen afgifte van recu aan den belanghebbenden,

-V^^ÜoX, beschuit- en ko'kha^erfs'

V'p '-fl ,,.a kantore der ontvangers moeten ternj brengen , ïullen deze neringdoende lieden kunnen volstaan , WiQOuing van het bekomen reen, ^ £• 0.