is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1816, 01-01-1816

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de weder-uitvoer daarvan worden geaccordeerd, zonder betaling van uitgaande regten ; terwijl ook restitutie van de reeds betaalde uitgaande regten van zoodanige goederen verleend aal worden, door den directeur in wiens departement de betaling is geschied-, wanneer die goederen hier te lande mogten verblijven. De kosten zullen, in alle de hier boven omschrevene gevallen, door de geïnteresseerden moeten worden voldaan.

Art. i46.

Indien eenige schepen , uit vreemde havens Lomende en bestemd naar dit Rijk, op deszelfs kusten of stranden mogten komen te vervallen , zullen de inkomende regten van de daarin geiadene nat gewordene of beschadigde goederen, voor zoo verre die naar het gewist of op de maat zijn aangeslagen, met moderatie geheven worden op het naaste kantoor, of wel ter plaatse van de bestemming der schepen, ter keuze van de geïnteresseerden ; in het laatste geval zullen tot vervoer der goederen, na behoorlijke aangave van kwaliteit en kwantiteit, onder cautie voor de betaling der inkomende regten, volgbrieven worden verleend.

Deze moderatie zal worden geregeld door den ontvanger ter plaatse alwaar de betaling geschiedt, 11a examinatie der goederen en onder goedkeuring van de hoofd - directie ; doch wanneer de koopman, of liij wieu bet aangaat, z ch daarmede bezwaard mogt achten, zal hetdenzeiVen vrijstaan, den graad van beschadiging der goederen, ten zijnen koste, door twee, en, in cas van verschil, door drie beëed::;de makelaars ot beeedigde deskundigen (alwaar geene makelaars zijn) te doen taxeren, waarvan één van wege de administratie, één van wege den koopman en de derde, ind en hij noodig zijn mogt', door het gemeentebestuur zal gekozen worden. ^ _

En zal vervolgens de hefiing der regten geschieden naar pelang .de beëedigde makelaars of deskundigen schriftelijk zullen vei klaren, dat zoodanige goederen volgens den prijs van den dag minder waardig zijn dan gezonde goederen van diezelfde soort.

Art. 147.

Insgelijks zullen ten naasten kantore bij moderatie geheven ■worden de inkomende regten van gestrande goederen , waarVan de herkomst tn bestemming onbekend is; doch ingeval

\an