is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1816, 01-01-1816

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dadelijk bij de invoering van dit tarief, zal door den Koning eCl1" tabelle worden vastgefteld en bekend gemaakt, bevattende de verb011" ding van de maten en gewigten , in de wet op het ftuk der inkomt" en uitgaande regten, en het voorsz. tarief voorkomende, tot maten en gewigten van het metrieke ftelfel; en zal in de zuidelijk provinciën van het Rijk worden vrijgelaten om de aangifte vólge!lS liet metriek ftelfel te doen, ten einde alsdan door de adminifoatlC der konvoijen en licenten, naar het voorlchrift der bovengemeld tabelle^ tot hollandfche maten en gewigten te worden herleid.

6.

De kooplieden met de tarra , 111 dit tarief gereguleerd> niet te V den zijnde, 'zuilen zich daarover kunnen a;lresferen aan den Dircctel'r der inkomende en uitgaande regten van hun resfort, of, bi) 'absei^1 ' aan den volgenden ambtenaar,. of waar geen Direcfeur is, aan'1 ontvanger, óm hunne tarra te reguleren. Doch zal behalve de ^ en emballagie geene de minfte tarra van zand, Hof, vuiligheid 0 anderzins geleden worden, al ware het van zoodanige goeder^1' waarvan de negóeianten gewoon zijn aan eikanderen zoodanige ta' te geven.

/

7'

ij<e

Alle goederen welke bij het gewigt belast zijn , doch voor bij het tarief geene tarra is uitgedrukt, zullen bij het netto worden aangegeven.

8.

Wijders zal aan de kooplieden worden toegedaan voor van alle natte waren, honig en ftroóp daaronder begrepen:

komende van Engeland en van de kleine Oost, gelijk in ede v' Frankrijk langs de rivieren, zes.ten honderd j