is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1816, 01-01-1816

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

komende uit Frankrijk ter zee, of van, andere landen langsden Rijn en Waal, twaalf ten honderd;

en komende van alle andere plaatfen, veertien ten honderd ;

eindelijk, zonder ond.-rfeheid van .plaatfen van waar inkomen, van traan twaalf ten honderd, en van walvischfpfck zes ten honderd.

9-

ïngevalle inkomende natte waren op de reïze zoodanige lekkagïe ^ogten hebben ondergaaan, dat de aangever of koopman niet te vreware. met het gene is toegedaan vo.or lekkagïe aftetrekken, zal 'lct hem vrijftaan de betaling der regten te doen naar de wezenlijke ^Vantiteit, die bevonden zal worden bij de roeijing, dooi\ beëedigde ^ïfoonen te doen, ten koste van den aangever.

"ï ■

10.

^ran alle de goederen, in dit tarief vermeld en bij welke in de kolom inkomende of uitgaande regten de letteren T. R. geplaatst zijn, /d Worden betaald liet balans- of tabellen - regt, het welk bepaald op i pCt> van cje WJiai-je 0f oj ftuiver van de ioo fë, naar de eUze van den koopman.

F 3