is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1816, 01-01-1816

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

d»Pd h v L- 7 tenen kant 0nze intentie is, dat dc bepalingen bij gem. besluit vervat, in allen opzigtt

effect sorteren Wq aan aen anderen kant behooren te zorgen dat de bemoeijenissen, waarmede bij dat besluit de , toenmalige Intendanten zijn belast geworden, thans na het T;'°eiT enf m,wfklDK lu'fn^en dei-grondwet, alleen woruitgeoefend door zoociamge administrative en justitiële autoriteiten, weike. overeenkomstig ,met de beginselen van de grondwet, daartoe alleen bevoegd en geregtigd zijn-

Hebben besloten en besluiten^

van SnV ,De dwangbevelen, bij art. 2/ van Ons besluit va den ïgden Januari idi5 vermeld , zullen door de Maires

teekend °£ge'?aakt' d,00}' den Gouverneur der provincie ge-

qk gebleven kooper van Gemeente-goederen, door de eeWone régtbanken , bij eeae behoorlijke uitspraak, van z,j«

bpf h -T T Verst°ke"' en dc gemeenten worden hersteld in liet bezit (let- verkochte goederen , en bevoegd zijn tot de

iSr'fermcId?8''"' 'C,"J,!a «"M

5. De overige bepalingen van Ons gemeld besluit zullen stiptehjk worden nagekomen.

4. Onze Minister* van Justitie en van Binnenlandsche Zaken zijn met de uitvoering van het {euenwoordig besluit belast, hetwelk in het staatsblad zal worden geïnseréerd.

Gegeven tc Brussel, den oisten October des jar.rs 1816 helderde van Onze Regering. 1 '

0Geieekend) WILLEM.

Van wege den Koning,

((jcteekend) A. R. Falck.