is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1816, 01-01-1816

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

rito'r opnemende), Van gezegden hof, in eene regie lijn, op die van ten Brurtclel, aan den grooten weg van JLigten— voorde; vooris in eene regte hjn, op den hof' van Bloter2huis, aan den grooten weg van Uoesburg; en verder in eene regte lijn, op den zoogenaamden Vildersiuil, aan den grooten weg van Aaltsn naar Zilvolde.

Van dla'r, langs deen grooten weg over de Grievinkbrug, over de beek de Sim ga gelegen, tot aan dun 'of van kVesterueld hij liet dorp Zilvolde (de ten 1,oorden van gemelden grooten weg ge'egene boerenwoningen van de Bange, jiïbbrrs , 1'reers, O brink , W o/terinb, jSiieuwhuis, H oller, Reinders, Hutjes , tVierkamp, W issinit , aan de il.utte, c/e Klaus, Klein JJe>igevt-ld, Oude Brusse , Bosheiboer, de 'J-roote Man , Hoakskorst, Rouwenhorst, ter Aa , Wddenbeest, Doornik, Voorholte, Klein Hartsheuvel,

Heuven, aan de Sluiter, TVeghrst en i?.

óers in het onvrije territ >ir opnemende .<; en vervolgens, van gemelden hof van Weslerveld, in eene regte lijn, t n noorden langs h< t dorp Zilvolde, tot aan de boerenwoning van Chrtsttaan Vierik, staande aan den gi'oolcn weg bewesten het gezegde dorp.

Van daar, 111 eene regte lijn, tot aan den oever van de rivier de Our/e lJssel, tegen over de boerenwoning Kostkamp genaamd; voorts, in eene regte Jijn, dwars over gezegd* rivier, op voormelde boerenwoning 5 vrder, langs deu grooten weg, tot aan de Zt.ekenbru% (het huis, genaamd de Bennelert, die van Hendrik Lovink en ƒ>. Kaak , de steenoven van Oyerkamp , het huis de Kragt genaamd, en die van Cjóm t' lU.ink en lungelbert Egbers, in het onvrije territoir op mende); en wijders, van gemelde Zie ken brug, in eene regte iijn, op het huis Dijkhuizen genaamd, en ten zuidoosten van die brug gelegen (het huis van IV. Dijker in hut onvrije territoir opnemende).

Van daar , in eene regte lijn, op het huis, genaamd Paddevoord; voorts in eene regte lijn, kruisende den weg van Qoeti.ch >n naar '* [herenberg, op de woning van den smid Scholten of weduwe 1letter scheid, aan denzclven weg gelegen: en vervolgens, in eene regte lijn, op het huis, genaamd de Knak , staande benoorden liet dorp Zeddarn, aan dun grjoten weg naar Wehl.

Van daar, langs gemelden grooten wog, tot aan de boerenwoniug van Schierling, liggende beoosten het dorp Wehl, (de ten noord-ooslen van dezen grooten vvej; ^ul.gcne boereu

B 5 wo»